Ulgi przysługujące w podróży środkami transportu zbiorowego

Opracowane na podstawie ustawy z dn. 20.06.1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Dz. U. Nr 175 poz. 1440 z późniejszymi zmianami oraz Portalu Organizacji Pozarządowych (www.pomocspoleczna.ngo.pl).


Dzieci do lat 4 korzystają z ulgi na podstawie biletów jednorazowych oraz dokumentu stwierdzającego wiek dziecka.
Dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz ich rodzice lub opiekunowie (chodzi o jednego z rodziców oraz o jednego opiekuna) mają prawo do ulgi na podstawie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
1) W przypadku dzieci i młodzieży uczęszczającej do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub innej placówki o charakterze oświatowym jest to:
 • legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych
 • legitymacja szkolna dla uczniów niepełnosprawnych
 • legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w punkcie 2.
2) dla dzieci i młodzieży nie uczęszczającej do szkoły (innych placówek z punktu 1):
 • orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS, stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji, całkowitą albo częściową niezdolność do pracy,
 • wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzającego zaliczenie do jednej z grup inwalidzkich,
 • legitymacja dokumentująca niepełnosprawność, wystawiona przez uprawniony organ.
3) Rodzice i opiekunowie mogą korzystać z ulgowych przejazdów PKP i PKS na podstawie wymienionych powyżej, w punkcie 1 i 2 dokumentów podopiecznych. Podróżując bez dziecka (po dziecko, po odwiezieniu dziecka) należy mieć zaświadczenie ze szkoły lub innej placówki (np. szpital, ośrodek rehabilitacyjny).
Przy przejazdach do jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne dodatkowo, oprócz wymienionych dokumentów, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie) określające:
 • miejsce i termin badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej, lub na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpowiednio ( drodze powrotnej), potwierdzające stawienie się na badaniach, konsultacji, turnusie itp.
Przewodnik lub opiekun towarzyszący niepełnoletniej osobie niepełnosprawnej korzysta z ulg na podstawie jednego z dokumentów podopiecznego oraz biletów jednorazowych, ma prawo do 95% ulgi w pociągach PKP i autobusach PKS. Opiekun lub przewodnik, wg ustawy, musi być osobą pełnoletnią. Przewodnikiem osoby niewidomej może być też osoba, która ukończyła 13 lat, albo pies - przewodnik (wtedy również za psa ponosimy ulgową opłatę).
Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (niezdolne do samodzielnej egzystencji) mogą korzystać z ulg na podstawie jednego z wymienionych dokumentów:
 • wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów,
 • wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidztwa,
 • orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 • wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 • zaświadczenie ZUS lub KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • legitymacja emeryta - rencisty wojskowego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa,
 • legitymacja emeryta - rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Sprawiedliwości albo Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 • legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ.
Wszystkie powyższe dokumenty, z wyjątkiem legitymacji emeryta - rencisty wojskowego, oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej, okazuje się razem z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej.

Osoby niewidome, które nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą korzystać z ulg na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych. Do ulgi uprawnia jeden z dokumentów (wymienionych powyżej, przy okazji omawiania uprawnień osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności) stwierdzających inwalidztwo, niezdolność do pracy albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku. 
 
 
Uprawnieni
Przejazdy PKP (2 klasa)
Przejazdy PKS
Uwagi
Dzieci do lat 4
100% ulgi na pociągi os., pośp., eks., IC, EC na bilety jednorazowe
100% ulgi na autobusy  zwykłe i przyspieszone na bilety jednorazowe
PKP w klasie 1. obowiązuje dopłata PKS ulga  przyznawana pod warunkiem niekorzystania  przez dziecko z osobnego miejsca do siedzenia; jeśli korzysta, to przysługuje 78% zniżki
Dzieci i młodzież dotknięte  inwalidztwem lub niepełnosprawne*)
78% ulgi na pociągi os.,  pośp., eks., IC, EC na bilety jednorazowe lub miesięczne imienne
78% ulgi na autobusy zwykłe przyspieszone i pośpieszne na bilety jednorazowe lub miesięczne imienne
Ulga przysługuje w ramach przejazdów celowych, np. dom–szkoła–dom PKP w klasie 1. obowiązuje dopłata
Rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej lub inwalidzkiej
78% ulgi na pociągi os.,  pośp., eks., IC, EC na bilety jednorazowe
78% ulgi na autobusy zwykłe,  przyspieszone i pośpieszne na bilety  jednorazowe
Przysługuje tylko jednemu z rodziców/ /opiekunów na przejazdy celowe (szkoła, lekarz)
Przewodnik lub opiekun (do 18 lat osoby niepełnosprawnej) towarzyszący w  podróży osobie  niewidomej albo niezdolnej do  samodzielnej egzystencji (dzieci do 13 lat bilet dla psa przewodnika)
95% ulgi na pociągi os., pośp., eks., IC, EC na bilety jednorazowe
95% ulgi na autobusy zwykłe,  przyspieszone i pośpieszne na bilety jednorazowe
PKP w klasie 1. obowiązuje dopłata
Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
49% ulgi na pociągi os. bilety  jednorazowe 37% ulgi na pociągi pośp., eks., IC, EC bilety jednorazowe
49% ulgi na autobusy zwykłe bilety jednorazowe 37% ulgi na  autobusy przyspieszone i pośpieszne na bilety jednorazowe
PKP w klasie 1. obowiązuje dopłata
Osoby niewidome, które nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
37% ulgi na pociągi os., pośp. ,eks., IC, EC na bilety  jednorazowe i miesięczne  imienne
37% ulgi na  autobusy zwykłe,  przyspieszone i pośpieszne na bilety jednorazowe lub miesięczne imienne
PKP w klasie 1. obowiązuje dopłata

Ulgi dla podróżujących komunikacją miejską;

Poznań     Warszawa     Gdańsk     Karków


Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider