Turnusy rehabilitacyjne i leczenie uzdrowiskowe


Turnusy rehabilitacyjne z PFRON

Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym powinny złożyć:
 • odpowiedni wniosek o dofinansowanie;
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności;
 • wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny sporządzony nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku;
 • zaświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie i liczbę osób w gospodarstwie domowym (rodzinie).
Wniosek należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Jest on rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty złożenia. PCPR w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku powiadamia o tym w formie pisemnej wnioskodawcę. Informuje przy tym o wysokości przyznanego dofinansowania lub przyczynach odmowy jego przyznania.
Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.
Wysokość dofinansowania waha się w granicach od 18% do 35% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju w kwartale poprzedzającym złożenie wniosku i zależy od stopnia niepełnosprawności, wieku dziecka oraz sytuacji życiowej.
Od chwili uzyskania dofinansowania wnioskujący ma obowiązek w ciągu 30 dni (nie później jednak niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu) poinformowania PCPR o turnusie, w którym będzie uczestniczył.
Aby przyznane dofinansowanie zostało przekazane organizatorowi turnusu muszą być spełnione następujące warunki:
 • dane zawarte w informacji o turnusie powinny być zgodne z danymi zawartymi w rejestrze ośrodków i rejestrze organizatorów;
 • wybór turnusu dokonany przez osobę niepełnosprawną musi być zgodny z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarza, zawartymi we wniosku o skierowanie na turnus rehabilitacyjny;
 • ośrodek, w którym odbędzie się turnus musi być dostosowany do rodzaju niepełnosprawności.
PCPR są zobowiązane do udzielania osobom zainteresowanym informacji dotyczących ośrodków i organizatorów, którzy posiadają wpisy do odpowiednich rejestrów.
Od dnia 1 lutego 2003r. wojewodowie prowadzą rejestr ośrodków, które mogą prowadzić turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON.
Centralna baza tych danych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Polityki Społecznej w dziale "osoby niepełnosprawne" www.mps.gov.pl

Leczenie uzdrowiskowe z NFZ
Na podstawie Dz. U. Nr 210, poz. 2135 art.33 ust.5 z dnia 27 sierpnia 2004r.
Lekarz pierwszego kontaktu wystawia skierowanie uwzględniając:
 • aktualny stan zdrowia świadczeniobiorcy (czyli osoby starającej się o skierowanie);
 • wpływ leczenia na stan zdrowia świadczeniobiorcy.
 
W skierowaniu lekarz może określić miejsce i rodzaj leczenia, które najkorzystniej wpłyną na stan zdrowia pacjenta. Jednak nie jest to wiążące dla oddziału NFZ.
 
Lekarz wystawiający skierowanie zobowiązany jest do prawidłowego i czytelnego wypełnienia skierowania. Skierowanie powinno zawierać:
 • dane osobowe pacjenta, w tym PESEL, imię i nazwisko;
 • czytelną pieczątkę świadczeniodawcy zawierającą numer umowy zawartej z NFZ;
 • informacje o aktualnym stanie zdrowia pacjenta;
 • jednoznaczne określenie rozpoznania choroby zasadniczej będącej podstawa wystawienia skierowania i podaniem symbolu ICD-10;
 • informacje o schorzeniach współistniejących.
 
Następnie wypełnione skierowanie przesyła się do oddziału NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania w kopercie opatrzonej napisem "SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE".
 
Skierowanie może być przesłane przez lekarza wystawiającego lub bezpośrednio przez zainteresowanego pacjenta.
 
Po otrzymaniu skierowania, organ zajmujący się leczeniem uzdrowiskowym dokonuje jego rejestracji. Następnie lekarz specjalista zatrudniony w NFZ dokonuje aprobaty skierowania pod względem celowości skierowania. Lekarz ten może zażądać od lekarza wystawiającego skierowanie dostarczenia w wyznaczonym terminie dokumentacji medycznej niezbędnej do ustalenia rodzaju leczenia uzdrowiskowego, uzupełnienia lub aktualizacji tej dokumentacji oraz przeprowadzenia dodatkowych badań.
 
Oddział NFZ potwierdza skierowanie jeżeli:
 • lekarz specjalista aprobował celowość leczenia;
 • są miejsca w odpowiednich zakładach leczniczych.
 
Jednocześnie NFZ:
 • określa rodzaj leczenia uzdrowiskowego i jego tryb;
 • wyznacza odpowiedni zakład lecznictwa;
 • określa datę rozpoczęcia i czas trwania leczenia.
 
Oddział NFZ ma obowiązek dostarczyć potwierdzenie skierowania nie później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia i poinformować o zasadach odpłatności za pobyt w sanatorium.
 
Skierowanie, które nie zostało potwierdzone przez wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia z powodu nie wskazania przez lekarza specjalistę celowości skierowania, jest zwracane lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego, który je wystawił, wraz z podaniem przyczyny odmowy potwierdzenia skierowania.
 
O nie potwierdzeniu skierowania oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawiadamia świadczeniobiorcę nie później niż 30 dni od otrzymania wniosku.
 
Na niepotwierdzone skierowanie nie przysługuje odwołanie!
 
Skierowanie, którego oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia nie potwierdził z powodu braku miejsc w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, składane jest do dokumentacji prowadzonej przez ten oddział i w późniejszym czasie, gdy są już miejsca rozpatrywane jest ponownie.
 
Skierowanie powinno być rozpatrzone przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie 30 dni od daty jego wpływu do oddziału wojewódzkiego NFZ. Termin ten może być przedłużony w przypadkach uzasadnionych, nie więcej jednak niż o 14 dni. Ważność skierowania wraz z wynikami badań dodatkowych wynosi 12 miesięcy.
Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym różnicuje się ze względu na sezon rozliczeniowy, w którym świadczeniobiorca odbywa leczenie.
 
Ustala się dwa sezony rozliczeniowe:
 • Sezon 1 - od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia;
 • Sezon 2 - od dnia 1 maja do dnia 30 września.
 
Częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania ponoszona przez świadczeniobiorcę za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym stanowi iloczyn liczby dni pobytu określonych w skierowaniu i odpłatności.
 
1. Okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym dla dorosłych wynosi:
 • dla leczenia w szpitalu uzdrowiskowym - 21 dni;
 • dla leczenia w sanatorium uzdrowiskowym - 21 dni;
 • dla leczenia ambulatoryjnego od 6 do 18 dni zabiegowych.
 
2. Okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym dla dzieci wynosi:
 • dla leczenia w szpitalu uzdrowiskowym - 27 dni;
 • dla leczenia w sanatorium uzdrowiskowym - 21 dni;
 • dla leczenia ambulatoryjnego od 6 do 18 dni zabiegowych.
 
Okres ten może być wydłużony na wniosek lekarza lecznictwa uzdrowiskowego za zgodą NFZ, który potwierdził celowość skierowania. Zgoda ta jest udzielana w ciągu 2 dni od daty wpłynięcia wniosku do właściwego NFZ.
 

Opracowała Basia Jarząbek, mama MarkaFacebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider