Wpłat darowizn dla podopiecznych Fundacji można dokonać za pomocą

 

 jeżeli chcesz wykonać tradycyjny przelew 

dot pay 

jeżeli masz konto PayPal 

 


Przekazując darowiznę pamiętaj! Wypełniając roczny PIT od dochodu można odliczyć kwotę dokonanej darowizny, aż do 6% Twojego dochodu. Zapłacisz niższy podatek.

 alt 

alt

 

Twoje korzyści 

Oprócz daru życia i zdrowia, za który dzieci Ci dziękują, ofiarując darowiznę odnosisz znaczące korzyści finansowe. 

Ulga 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j.  Dz. U. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz.U. poz. 2032) darowiznę na rzecz zarejestrowanych organizacji pożytku publicznego (jaką jest nasza Fundacja) możesz odliczyć od dochodu.            

Aż do 6%

Od dochodu do opodatkowania możesz odliczyć kwotę faktycznie dokonanej darowizny na cele pożytku publicznego, w kwocie do 6% Twojego dochodu.

Odliczenia darowizn nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik zaliczył wartość darowizny w koszty uzyskania przychodu.

Potrzebne dokumenty 

W przypadku darowizny pieniężnej wysokość wydatków określa się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy Fundacji. Z dowodu tego powinno jasno wynikać kto, komu i ile wpłacił oraz na jaki cel darowizna ma zostać przeznaczona.

Korzystając z ulgi z tytułu darowizn, musisz wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane obdarowanego (zwłaszcza jego nazwę i adres). 

W przypadku darowizny innej niż pieniężna, konieczne jest posiadanie dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz przedmiot i wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu (np. umowa darowizny zawierająca oświadczenie o jej przyjęciu).

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary lub usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Przy określaniu wartości tych darowizn stosuje się odpowiednio art. 19 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli jesteś ryczałtowcom masz możliwość odliczenia darowizny od przychodu (do 6%) jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Jednakże jeżeli jesteś przedsiębiorcą rozliczającym się na zasadach podatku liniowego (PIT-36L) lub  karty podatkowej (PIT-16A) nie masz możliwości odliczyć darowizny.

Ofiaruj dzieciom życie i zdrowie, odnosząc z tego korzyści finansowe dla siebie!Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider