SPRAWOZDANIA FUNDACJI ZA 2010

Działania Fundacji Serce Dziecka w 2010 r.

Zrealizowane w 2010 działania zostały pogrupowane :

  • Realizacja zadań statutowych o charakterze informacyjno – promocyjnym
  • Realizacja zadań statutowych o charakterze pomocowym
  • Realizacja zadań organizacyjno-administracyjnych w 2010r.
  • Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2010r.

Realizacja zadań statutowych o charakterze informacyjno – promocyjnym


W ciągu 2010 roku w zakresie realizacji zadań statutowych Fundacja:
1.     Opracowała i wydała materiały informacyjno - promocyjne:
1)    3 banery promocyjne Fundacji z adresem www.sercedziecka.org.pl,
2)    roll-up na Konferencję „Serce Dziecka – 20 lat diagnozy i leczenia wad serca w Polsce”,
3)    koszulki z logo Fundacji – dedykowane na regionalne zjazdy podopiecznych Fundacji,
4)    balony promocyjne z logo Fundacji,
5)    chorągiewki promocyjne z logo Fundacji,
6)    ulotki informacyjne Fundacji (o misji i działaniach Fundacji, propagujące diagnostykę USG oraz ulotki propagujące idę transplantologii),
7)    materiały informacyjne związane z organizacją konferencji „Serce Dziecka – 20 lat diagnozy i leczenia wad serca w Polsce”,
8)    kartki świąteczne,
9)    ulotki, kalendarzyki i kartka pocztowa o zbiórce środków z 1% podatku.
2.     Fundacja po raz piąty, wzięła udział w Finale WOŚP, powołując sztab „Serce Dziecka”, w którym uczestniczyło 150 wolontariuszy. Zebrana kwota 48 950 zł została w całości wpłacona na rachunek WOŚP.
3.     Fundacja zorganizowała uroczystość wręczenia „Orderu Uśmiechu” Profesorom Jadwidze i Jackowi Mollom lekarzom ICZMP w Łodzi.
4.     Fundacja Serce Dziecka została zaproszona przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów do wzięcia udziału w II Charytatywnym Balu Biegłych Rewidentów zorganizowanym na rzecz Fundacji.
5.     Fundacja wzięła udział w XI edycji Tygodnia Ochrony Serca propagującego zdrowy tryb życia dzieci i młodzieży. Tydzień Ochrony Serca jest cykliczną imprezą organizowaną przez Zespól Szkól „Toruńska” w Warszawie.
6.     Fundacja wzięła udział w zorganizowanej przez Centrum Szkoleniowe Policji w Legionowie akcji oddawania krwi.
7.     Fundacja uczestniczyła w V Konferencji EURORDIS na temat chorób rzadkich.
8.     Fundacja wzięła udział w konferencji „ Nadciśnienie płucne u dzieci – problemy diagnostyczno-terapeutyczne” organizowanej przez CZD.
9.     Fundacja nawiązała współpracę z portalem DoMore  realizującym idee nowoczesnej charytatywności.
10. W ramach programu „Cordiada” zostały zorganizowane dwa regionalne zjazdy rodzin dzieci z wadami serca (Lublewo k. Gdańska, Zabierzów k. Krakowa).
11. Obchody Światowego Dnia Serca:
1)    główne obchody, w których Fundacja wzięła udział, odbyły się w Wadowicach,
2)    w Bydgoszczy Fundacja obchodziła Dni Serca w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym pod hasłem "Moje serce w moich rękach",
3)    w Czerniejewie w Szkole Podstawowej odbyły się warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży propagujące zdrowy tryb życia i odżywiania.
12. Fundacja zorganizowała ogólnopolską konferencję „Serce Dziecka – 20 lat diagnozy i leczenia wad serca w Polsce” połączoną z warsztatami edukacyjnymi dla rodziców
13. Fundacja, była partnerem turnieju siatkarskiego „Memoriał Agaty Mróz”” – imprezy promującej idę transplantologii.
14. Został przygotowany krótki film o Fundacji prezentujące programy Fundacji
15. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
1)    odbyło się świąteczne spotkanie rodzin serduszkowych w siedzibie Fundacji.
2)    został zorganizowany bal karnawałowy w Gdańsku.
16. Odbyło się potkanie Przedstawicieli, na którym zostały ustalone plany programowe działań statutowych.
17. Odbyły się trzy spotkania dorosłych z wadami serca – wyjazdowe w Poznaniu i Łodzi oraz w siedzibie Fundacji.
18. We współpracy ze studentką fizykoterapii została przygotowana prezentacja „Wydolność fizyczna u dzieci kardiologicznych” zaprezentowana podczas warsztatów dla rodziców uczestniczących w konferencji „Serce Dziecka 20 lat diagnozy i leczenia wad serca w Polsce” Prezentacja została przygotowana na podstawie ankiet i wywiadów z rodzicami i dziećmi z wadami serca.
19. w ramach współpracy z miesięcznikiem „Tina” została zorganizowana akcja charytatywnych sms-ów „Serce dla Serca”. Ze względu na to, że akcja prowadzona była w okresie bożonarodzeniowym środki z sms-ów zostały przekazane na konto Fundacji w lutym 2011.
20. Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w szkoleniach:
1)    z Fundrisingu,
2)    z zakresu księgowości w organizacjach pozarządowych,
3)    w zakresie współpracy organizacji pozarządowych z biznesem,
4)    w Targach CSR.
5)    w warsztatach zorganizowanych przez Brain Juice – Web PR.
6)    w warsztatach odbywających się podczas Forum Gospodarczego w Krynicy.
21. Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w konferencjach:
1)     „EUROHEARTS” dorosłych z wadą serca w Belinie,
2)    „Jaki pożytek publiczny z 1%?” organizowanej przez Forum Darczyńców w Polsce
3)    „Fundrising dla organizacji OPP”,
4)    „EURORDIS – leczenie chorób rzadkich w krajach Unii Europejskiej”,
5)    „2-nd Kraków Educational Workshop on Congenital Heart Defects” ,
6)    “EUROPLAN - Europejski Projekt na rzecz Opracowania Krajowych Planów Zwalczania Chorób Rzadkich.
22. Fundacja została zakwalifikowana do programu Google Grants i dostała bezterminowy grant w wysokości 330 USD dziennie do wykorzystania na reklamy w Google.
23. Jest prowadzona i stale rozwijana strona internetowa:
1)    strona zawiera informacje o działaniach Fundacji, opisy wad serca, informacje o ośrodkach medycznych i wiele innych informacji przydatnych rodzicom dzieci z wadami serca.
2)    na stronie zostały umieszone opisy dzieci prowadzących zbiórki.
3)     została uruchomiona nowa platforma na którą została przeniesiona dotychczasowa zawartość strony. Została zmieniona szata graficzna i znacznie poszerzona funkcjonalność strony.
24. Prowadzone jest forum dyskusyjne poświęcone wadom serca dzieci.
25. Został uruchomiony profil Fundacji na Facebooku.
26. Zostały wysłane informacje do darczyńców i rodziców dotyczące podsumowania działań Fundacji w 2010r.

Realizacja zadań statutowych o charakterze pomocowym:
1.     Fundacja prowadziła zbiórkę celową na rzecz Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii Dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz Kliniki Kardiochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Zebrane środki są przeznaczane na wyposażenie modernizowanych oddziałów oraz na konferencje edukacyjne.
2.     Fundacja utrzymuje stały kontakt i na bieżąco współpracuje z ICZMP w Łodzi, CZD w Warszawie, Klinika Kardiochirurgii w Gdańsku w zakresie poprawy warunków przebywania dzieci na Oddziałach.
3.     W ramach współpracy z ICZMP w Łodzi, odbyło się spotkanie z Dyrektorem Szpitala, Dyrektor Ekonomiczną oraz kierownikiem Oddziału Kardiochirurgii w sprawie postępów w realizacji planu modernizacji Oddziału Kardiochirurgii.
4.     Fundacja pomaga finansowo dzieciom z wadami serca z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub wymagających długotrwałego i kosztownego leczenia. W ramach tych działań:
1)    Fundacja prowadzi działania pomocy bezpośredniej skierowanej do dzieci z wadami serca i ich rodziców w zakresie finansowania pobytu rodziców wraz z dzieckiem w szpitalu w trakcie operacji i rekonwalescencji. W ramach tych działań Fundacja opłaciła około 525 posiłków, 3507 noclegów, oraz przejazdy do szpitali i ośrodków zdrowia dla 245 rodzin.
2)    zostało sfinansowane dla 106 dzieci, leczenie nie objęte refundacją z NFZ, w tym zostały sfinansowane operacje zagranicznych dla 2 dzieci oraz dofinansowane operacje zagraniczne dla 3 dzieci, dla pozostałych dzieci zostały pokryte koszty lekarstw, szczepień i rehabilitacji.
3)    2 rodzinom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, zostały wypłacone jednorazowe zapomogi finansowe, a dla 1 rodziny została ustanowiona okresowa pomoc typu miesięcznego stypendium.
5.     Fundacja zakupiła i wypożycza sprzęt umożliwiający przebywanie dzieci w domach oraz finansuje akcesoria potrzebne do używania tego sprzętu.      
1)    Na koniec 2010r. Fundacja miała w wypożyczalni 23 sztuki aparatów do pomiaru INR - Coagu-checki, 20 pulsoksymetrów oraz 10 ciśnieniomierzy i 8 inhalatorów.
6.     W sumie w 2010 r. pomoc finansowa trafiła do 370 dzieci, w tym 124 dzieci, na które były prowadzone zbiórki celowe.
7.     W ramach Funduszu Marcin zajmującego się pomocą na rzecz dzieci i ich rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji na skutek utraty jednego z rodziców, objęto pomocą czworo dzieci. Pomoc była skierowana głównie na cele edukacyjne np. kursy językowe, działania ogólnorozwojowe np. koła sportowe oraz na działania z zakresu kultury i rekreacji.
8.     W ramach Funduszu Dominika zajmującego się pomocą rodzicom dzieci szczególnej troski, zostały zatrudnione na etacie opiekunki do dzieci upośledzonych i wymagających rehabilitacji.


Realizacja zadań organizacyjno-administracyjnych w 2010r.
 
1.     Zostały sporządzone i zatwierdzone przez Komisję Rewizyjną sprawozdania za 2009 rok:
1)    Sprawozdanie Finansowe obejmujące: Wprowadzenie do sprawozdania, Dodatkowe informacje i wyjaśnienia, Bilans, Rachunek zysków i strat.
2)    Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji.
2.     Fundacja zgodnie z wymaganiami prawnymi, złożyła sprawozdania za 2009r. do Urzędu Skarbowego, Krajowego Rejestru Sądowego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz umieściła na stornie internetowej MPiPS i Fundacji.
3.     Zostało sporządzone i przekazane w wersji elektronicznej sprawozdanie do GUS.
4.     Fundacja uzyskała zgodę na ogólnopolską zbiórkę publiczną nr 3/2010 wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2010 rok.
 


Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider