SPRAWOZDANIA FUNDACJI ZA 2011

Działania Fundacji Serce Dziecka w 2011 r.
Zrealizowane w 2011 działania zostały pogrupowane :
  • Realizacja zadań statutowych o charakterze informacyjno – promocyjnym
  • Realizacja zadań statutowych o charakterze pomocowym
  • Realizacja zadań organizacyjno-administracyjnych
  • Sprawozdanie finansowe i merytoryczne
 
Realizacja zadań statutowych o charakterze informacyjno-promocyjnym:
1. Aktualizacja i dodruk materiałów informacyjnych o wadach serca ich leczeniu i diagnozowaniu,
o diagnostyce prenatalnej oraz o zakresie wsparcia, które można uzyskać w Fundacji.
2. Publikacja ulotki dotyczącej transplantacji i karty transplantacyjnej – Donor Card.
3. Druk baneru informacyjnego – o rozbudowie kardiochirurgii dziecięcej w Gdańsku.
4. Opracowanie informacji o Fundacji do książki Atlas Wad Serca u Płodu pod redakcją Prof. Respondek--Liberskiej.
5. Zakup 1000 szt. książek terapeutycznych Bajki Cioci Beaty do bezpłatnego rozdawania.
6. Publikacja prac Małgorzaty Słomczyńskiej Sytuacja ucznia chorego przewlekle w edukacji wczesnoszkolnej na przykładzie dzieci z wrodzonymi wadami serca i Dziecko z wadą serca w szkole, problematyka kształcenia i wychowania na stronie www Fundacji.
7. Sztab „Serce Dziecka”, powołany przy Fundacji po raz szósty, wziął udział w Finale WOŚP – uczestniczyło 150 wolontariuszy, zebrana kwota 43 445 zł została w całości wpłacona na rachunek WOŚP.
8. Udział w Koncercie Wiedeńskim na rzecz kardiochirurgii w Krakowie
9. Udział w obchodach Dnia Chorób Rzadkich.
10. Spotkanie z okazji Światowego Dnia Wiedzy o Wrodzonych Wadach Serca w szpitalu wojewódzkim
w Bydgoszczy pod hasłem „Serce źródło życia i miłości”.
11. Współorganizacja warsztatów „Postępowanie z dzieckiem po operacji kardiochirurgicznej”
w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu.
12. Udział przedstawiciela Fundacji w spotkaniu EURORDIS Summer School.
13. Organizacja Cordiady – imprezy sportowej dla dzieci z wadami serca pod hasłem „Na sportowo
z mamą i tatą”.
14. Udział w III Memoriale Agaty Mróz – promocja idei transplantologii.
15. Posłuchaj radia Bajka – audycja z udziałem przedstawicieli Fundacji na temat dzieci z wadą serca.
16. Udział w obchodach Światowego Dnia Serca.
17. Udział w VI Forum Inicjatyw Pozarządowych.
18. Organizacja konkursu plastycznego „Serduszkowa Ścieżka Zdrowia”.
19. Fundacja wystosowała list otwarty do NFZ w sprawie poparcia starań przyszłych rodziców o dostęp do badań echokardiograficznych płodów w certyfikowanych ośrodkach.
20. Udział w V Międzynarodowej Konferencji w Łodzi poświęconej Wadom Wrodzonym i Osobom Niepełnosprawnym. Fundacja przedstawiła prezentację na temat roli organizacji pozarządowych
w ochronie zdrowia na przykładzie Fundacji Serce Dziecka.
21. Fundacja została wytypowana przez TK MAXX Blue City jako jedna z 3 organizacji, na które klienci sklepu mogli oddawać głosy na ulubioną organizację charytatywną.
22. Udział w spotkaniu grupy roboczej ECHG (European Congenital Heart Groups).
23. Organizacja spotkań mikołajkowych dla dzieci w szpitalach.
24. Spotkania podopiecznych Fundacji: wielkanocne i mikołajkowe spotkania dzieci i rodziców w siedzibie Fundacji, trzy spotkania dorosłych z wadą serca.
25. Odbyło się spotkanie rodziców dzieci z wadą serca poświęcone dyskusji i planowaniu kierunków działań oraz sposobów pozyskiwania wolontariuszy – osób chętnych do współpracy z Fundacją.
26. Druk materiałów informacyjnych: balonów i chorągiewek z logo Fundacji, kartek świątecznych, ulotek
i kartek pocztowych z informacjami o działaniach Fundacji i zakresie pomocy jaką mogą uzyskać dzieci z wadą serca, kalendarzyków kieszonkowych na rok 2012 zawierających informacje o Fundacji.
Realizacja zadań statutowych o charakterze pomocowym:
1. Fundacja pomaga finansowo dzieciom z wadą serca z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub wymagających długotrwałego i kosztownego leczenia.
2. W 2011 r. pomoc finansowa trafiła do 651 dzieci, w tym 264 dzieci, na które były prowadzone zbiórki celowe. Od początku działalności Fundacja pomogła prawie 1400 dzieciom.
3. W ramach pomocy udzielonych podopiecznym Fundacji, łącznie zostało wydatkowanych ponad 1 mln. zł z tego 29% zostało przeznaczone na wsparcie opieki nad dzieckiem w szpitalu, 21% na koszty usług medycznych, 18% na rehabilitację, 17% to koszty sprzętu medycznego użyczanego lub przekazywanego dzieciom, 12% to koszt lekarstw, 4% inne koszty bezpośredniej pomocy finansowej dla podopiecznych.
4. W zakresie finansowania opieki nad dzieckiem w trakcie pobytu w szpitalu na operacji
i rekonwalescencji Fundacja opłaciła około 5 tys. noclegów i 2,2 tys. posiłków dla opiekunów, Fundacja również opłaciła przejazdy do szpitali i ośrodków zdrowia dla 170 dzieci i ich opiekunów.
5. W zakresie usług medycznych nie objętych refundacją z NFZ, zostało sfinansowane leczenie dla
75 podopiecznych, w tym operacje zagraniczne dla 4 dzieci.
6. Rehabilitacja obejmowała zarówno indywidualne sesje terapeutyczne, sprzęt rehabilitacyjny i wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne. W sumie opieką rehabilitacyjną zostało objętych 110 dzieci.
7. Lekarstwa zostały zakupione dla 140 dzieci.
8. Fundacja wypożycza lub przekazuje sprzęt umożliwiający przebywanie dzieci w domach oraz finansuje akcesoria potrzebne do używania tego sprzętu.
1) Do końca 2011 r. Fundacja wypożyczyła lub przekazała 63 aparaty do pomiaru INR – Coagu-checki (w tym 23 w 2011 r.), 57 pulsoksymetrów (w tym 18 w 2011 r.), 21 ciśnieniomierzy (w tym 8 w 2011 r.), i 22 inhalatory (w tym 5 w 2011 r.).
9. Fundacja prowadziła działania na rzecz rozbudowy i doposażenia Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii Dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Kliniki Kardiochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie oraz Kliniki Kardiochirurgii w Gdańsku.
10. Fundacja zakupiła sprzęt na oddziały kardiologii i kardiochirurgii o łącznej wartości 60 tys. zł.
11. W ramach Funduszu „Marcin” zajmującego się pomocą na rzecz dzieci i ich rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji na skutek utraty jednego z rodziców, objęto pomocą czworo dzieci. Pomoc była skierowana głównie na cele edukacyjne np. kursy językowe, działania ogólnorozwojowe np. koła sportowe oraz na działania z zakresu kultury i rekreacji.
12. W ramach Funduszu „Dominika” zajmującego się pomocą rodzicom dzieci szczególnej troski, zostały zatrudnione na etacie opiekunki do dzieci upośledzonych i wymagających rehabilitacji.
Realizacja zadań organizacyjno-administracyjnych w 2011 r.
1. Zostały sporządzone i zatwierdzone przez Komisję Rewizyjną sprawozdania za rok 2010: Sprawozdanie Finansowe obejmujące: Wprowadzenie do sprawozdania, Dodatkowe informacje i wyjaśnienia, Bilans, Rachunek zysków i strat, Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji.
2. Fundacja zgodnie z wymaganiami prawnymi, złożyła sprawozdania za 2010 r. do Urzędu Skarbowego, Krajowego Rejestru Sądowego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz umieściła na stornie internetowej MPiPS i Fundacji.
3. Zostało sporządzone i przekazane w wersji elektronicznej sprawozdanie do GUS.
4. Fundacja uzyskała z MSWiA zgodę na prowadzenie zbiórki publicznej w 2011 r. (decyzja nr: 24/2011
z 9.02.2011).
5. Fundacja sporządziła i przekazała do MSWiA sprawozdanie wraz z pełnym rozliczeniem zbiórki publicznej prowadzonej w 2010 r. na podstawie pozwolenia nr 3/2010).
 
 

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2011 rok.

 

Sprawozdanie z działalności Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej za okres od 01.01.2011r. do 31.12.201r. - sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji.
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2011 rok przygotowane dla Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej - sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011 rok - wersja pełna porównywalna do lat ubiegłych
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011 rok - w formacie zgodnym z formularzem na stronie MPiPS ( okrojone w stosunku do pełnej wersji)
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego za 2011 rok- wersja pełna porównywalna do lat ubiegłych
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego za 2011 rok - w formacie zgodnym z formularzem na stronie MPiPS ( okrojone w stosunku do pełnej wersji)
Rachunek Zysków i Strat Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej, sporządzony za 2011 rok.- wersja porównywalna do lat ubiegłych

WYJAŚNIENIE:
Wzory sprawozdań wprowadzone na stronie MPiPS są inne niż dotychczas stosowane przez Fundację. Dotychczasowe sprawozdania są sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i wzorami. Wprowadzenie ściśle predefiniowanych formularzy na stronie MPiPS spowodowało konieczność dostosowania sprawozdań do ograniczeń wprowadzonych przez MPiPS.
W celu zapewnienia porównywalności do lat ubiegłych Fundacja sporządziła sprawozdania zarówno w formacie dotychczasowym jak i w nowym wymaganym przez MPiPS.
 


Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider