SPRAWOZDANIA FUNDACJI ZA 2012

Sprawozdania Fundacji w 2012r.

Działania Fundacji Serce Dziecka w 2012 r.
Zrealizowane w 2012 działania zostały pogrupowane :
  • Realizacja zadań statutowych o charakterze informacyjno – promocyjnym
  • Realizacja zadań statutowych o charakterze pomocowym
  • Realizacja zadań organizacyjno-administracyjnych
  • Sprawozdanie finansowe i merytoryczne
     
     

Sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z działalności organizacji za rok 2012 zostało zamieszczone w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 

Działalność Fundacji  w 2012 roku znacząco wzrosła i zwiększył się zakres i wartość świadczeń skierowanych bezpośrednio na leczenie, rehabilitacje i opiekę nad naszymi podopiecznymi.
W 2012 roku pomoc taka wyniosła 2,3 mln. zł. i wzrosła w porównaniu z 2011 r. o ponad 1 mln. zł.


W 2012 roku po raz pierwszy Fundacja zorganizowała 2 turnusy rehabilitacyjne, w których wzięło udział 26 dzieci z wadą serca. Łącznie do końca 2012 roku pomocą objęliśmy ok. 2 tysięcy dzieci ( w tym 823 dzieci w 2012 r.).
Poza działalnością pomocową realizujemy również akcje informacyjne, szkolenia i konferencje, których celem jest przekazanie informacji o wadach serca, ich leczeniu, diagnozowaniu i opiece nad dzieckiem z wadą serca – których łączne koszty wyniosły 207 tys. zł.
Naszymi działaniami obejmujemy również wkraczających w dorosłość z wadą serca, na co przeznaczyliśmy 33 tys. złotych.
Na sprzęt i inne działania na rzecz ośrodków leczących dzieci z wadą serca wydaliśmy 158 tys. zł.
Fundacja prowadzi również 2 Fundusze wydzielone działające na rzecz dzieci, które straciły rodzica bądź opiekuna, w ramach których pomoc udzielona tym dzieciom wyniosła 62,5 tys. zł.
Koszty ogólno-administracyjne stanowią 2,13 % całości poniesionych w 2012 r. przez Fundację kosztów.
Koszty prowadzenia akcji pozyskiwania środków (kampania 1%, wysyłanie potwierdzeń wpłat, ogłoszenia prasowe, ulotki itp.) wyniosły 1,1% wszystkich pozyskanych w 2012 środków. W tym cześć środków na kampanię otrzymaliśmy w darowiźnie od Banku Millennium.
Szczegółowe rozpisanie źródeł przychodów i poniesionych w 2012 r. kosztów jest zaprezentowane poniżej.

Informacje finansowe 


Przychody Fundacji
Przychody Fundacji w okresie sprawozdawczym łącznie wyniosły 3935,38 tys. zł w tym:
    przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 3765,76 tys. zł,
    Fundacja nie prowadziła działalności statutowej odpłatnej
    pozostałe statutowe przychody operacyjne 4,17 tys. zł,
    statutowe przychody finansowe – odsetki od rachunków bankowych i lokat oraz różnice kursowe 160,73 tys. zł,
    przychody z działalności gospodarczej, ze sprzedaży książki łącznie z operacyjnymi i finansowymi 4,72 tys. zł.

Na przychody z działalności statutowej w kwocie 3765,76 tys. zł składają się:
    wpływy z 1% podatku 2842,85 tys. zł w tym:
    na ogólne cele statutowe Fundacji 908,09 tys. zł,
    w ramach zbiórek celowych 1934,76 tys. zł,

    wpłaty z tytułu darowizn 922,91 tys. zł w tym:
    na cele statutowe w ramach działań na rzecz dzieci z wadami serca 228,12 tys. zł
    na zbiórki celowe 630,82 tys. zł,
    na Fundusz "Marcin" 30,37 tys. zł,
    na Fundusz "Dominka" 33,6 tys. zł.

Na przychody z działalności gospodarczej w kwocie 4,72 tys. zł składają się:
    przychody ze sprzedaży książki 4,71 tys. zł,
    i inne przychody operacyjne i finansowe 0,01 tys. zł.

Koszty Fundacji
Koszty Fundacji w okresie sprawozdawczym oraz podatek dochodowy łącznie wyniosły 2808,33 tys. zł w tym:
    koszty działalności statutowej 2726 tys. zł,
    koszty ogólno-administracyjne działalności statutowej 65,62 tys. zł,
    pozostałe koszty operacyjne i finansowe (głównie różnice kursowe z tytułu opłaconych operacji za granicą, stanowiące koszty w ramach zbiórek celowych) 12,27 tys. zł,
    koszty działalności gospodarczej łącznie z ogólno-administracyjnymi, finansowymi i operacyjnymi 3,49 tys. zł,
    podatek dochodowy za rok 2012 wyniósł 0,95 tys. zł.

Na koszty działalności statutowej w kwocie 2726 tys. zł składają się:
    koszty działań na rzecz dzieci i dorosłych z wadami serca w kwocie 2663,12 tys. zł.
    koszty działań w ramach Funduszu "Marcin" w kwocie 40,77 tys. zł,
    koszty działań w ramach Funduszu "Dominika" w kwocie 22,11 tys. zł.

Koszty działań na rzecz dzieci i dorosłych z wadami serca w kwocie 2663,12 tys. zł zostały przeznaczone na:
    pomoc udzieloną na rzecz dzieci z wadami serca 2252,88 tys. zł w tym:
    zakup sprzętu do użyczenia i akcesoria niego 257,19 tys. zł,
    zapewnienia opieki rodzica nad dzieckiem w czasie pobytu w szpitalu (przejazdy, noclegi, wyżywienie) 513,16 tys. zł,
    opłacenie kosztów leczenia (lekarstwa, rehabilitacja, szczepienia, leczenie nie objęte refundacją NFZ) 1242,77 tys. zł,
    bezpośrednią pomoc finansową w formie jednorazowych zapomóg lub miesięcznego stypendium 5,16 tys. zł,
    pomoc o innym charakterze, np. pomoc rzeczowa 5,46 tys. zł,
    inne koszty związane z udzielaniem pomocy 33,97 tys. zł,
    inne koszty związane z prowadzeniem zbiórek (bankowe, księgowe, obsługi) w ramach zbiórek celowych 195,17 tys. zł,
    działania informacyjno-promocyjne 131,06 tys. zł,
    szkolenia i organizację innych imprez dla dzieci i ich rodziców 58,56 tys. zł,
    udział w konferencjach, zjazdach i innych tego typu działaniach 3,76 tys. zł,
    koszty działań na rzecz dorosłych z wadami serca 30,27 tys. zł,
    działania na rzecz ośrodków zdrowia i innych organizacji działających na rzecz dzieci z wadą serca 154,9 tys. zł obejmujące:
    zakup sprzętu 110,46 tys. zł,
    inne koszty działań na rzecz ośrodków zdrowia 44,34 tys. zł,
    koszty działań na rzecz organizacji działających na rzecz dzieci z wadami serca 0,1 tys. zł,
    pozostałe koszty statutowe (materiały biurowe, podróże służbowe, szkolenia) 31,69 tys. zł,

Koszty działań w ramach Funduszu "Marcin" w kwocie 40,77 tys. zł zostały przeznaczone na:
    stypendia 25,44 tys. zł,
    koszty statutowe o innym charakterze 15,33 tys. zł.

Koszty działań w ramach Funduszu "Dominika" w kwocie 22,11 tys. zł zostały przeznaczone na:
    koszty zatrudnienia osoby do opieki i rehabilitacji dziecka chorego i upośledzonego 20,71 tys. zł,
    koszty usług bankowych i księgowych 1,4 tys. zł.

Koszty ogólno-administracyjne działalności statutowej w kwocie 65,62 tys. zł obejmują:
    wynagrodzenia 48,76 tys. zł,
    koszty prowadzenia biura 4,52 tys. zł,
    artykuły biurowe i wyposażenie biura 2,27 tys. zł,
    koszty kurierów, poczty i telekomunikacji 0,39 tys. zł,
    usługi księgowe 7,38 tys. zł,
    koszty VAT 1,22 tys. zł,
    usługi pozostałe 1,08 tys. zł.

Koszty ogólno-administracyjne działalności statutowej w kwocie 65,62 tys. zł.
stanowią 2,34 % całości poniesionych przez Fundację kosztów

Koszty działalności gospodarczej w kwocie 3,49 tys. zł obejmują:
    koszt wytworzenia sprzedanych książek 1,67 tys. zł,
    pozostałe koszty działalności gospodarczej, w tym ogólno-administracyjne 1,82 tys. zł.

Aktywa Fundacji
Aktywa Fundacji na dzień 31.12.2012 wyniosły 3797,8 tys. zł i obejmują:
    środki na rachunkach bankowych 3739,88 tys. zł,
    należności 18,17 tys. zł,
    środki trwałe - niezamortyzowane - sprzęt medyczny 20,91 tys. zł.
    zapas książek w magazynie 18,84 tys. zł.

Pasywa Fundacji
Pasywa Fundacji na dzień 31.12.2012 wyniosły 3797,8 tys. zł i obejmują:
    kapitały 2480,82 tys. zł,
    zysk netto roku obrotowego 1127,05 tys. zł,
    zobowiązania 189,93 tys. zł.

Kapitały Fundacji
Kapitały Fundacji na dzień 31.12.2012 wyniosły 2480,82 tys. zł z czego:
    Fundusz statutowy ogólny 33,23 tys. zł,
    Fundusz Serce Dziecka 2402,14 tys. zł, który zostały dodatkowo rozdzielone na:
    Fundusz Serce Dziecka 997,39 tys. zł,
    Fundusz Dorosłych z Wadami Serca 8,47 tys. zł,
    zbiórki celowe na ośrodki 210,7 tys. zł,
    zbiórki celowe na dzieci 1155,66 tys. zł,
    działalność gospodarczą 29,92 tys. zł.
    Fundusz "Marcin" 44,14 tys. zł,
    Fundusz "Dominika" 1,31 tys. zł.

Wynik finansowy
Wynik finansowy za 2012 r. wynosi 1127,05 tys. zł w tym:
    na działalności statutowej 1125,83 tys. zł,
    na działalności gospodarczej 1,22 tys. zł.

Dodatni wynik finansowy za 2012 r. w kwocie 1127,04 tys. zł przeznacza się na:
    zwiększenie Funduszu Serce Dziecka 501,93 tys. zł,
    zmniejszenie Fundusz Dorosłych z Wadami Serca -8,47 tys. zł,
    zwiększenie funduszy zbiórek celowych na ośrodki 80,95 tys. zł,
    zwiększenie funduszy zbiórek celowych na dzieci 549,09 tys. zł,
    zwiększenie funduszy pochodzących z działalności gospodarczej 1,22 tys. zł,
    zmniejszenie Funduszu "Marcin" -9,17 tys. zł,
    zwiększenie Funduszu "Dominika" 11,49 tys. zł.

Przychody z działalności gospodarczej w kwocie 4,72 tys. zł
stanowią 0,12 % przychodów Fundacji z pozostałych źródeł.

Wynik na działalności gospodarczej w kwocie 1,22 tys. zł  stanowi 0,11 % wyniku Fundacji na pozostałych działaniach.

Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji na rzecz dzieci z wadami serca.

Zobowiązania Fundacji
Zobowiązania Fundacji na dzień 31.12.2012 wynosiły 189,92 tys. zł z czego:
    zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostawy towarów i usług 64,4 tys. zł,
    zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ubezpieczeń 16,5 tys. zł,
    zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń 0,66 tys. zł,
    zobowiązania pozostałe 101,91 tys. zł,
    rezerwy 6,45 tys. zł.

Należności
Należności na dzień 31.12.2012 wynosiły 18,16 tys. zł w tym:
    należności długoterminowe z tytułu kaucji za lokal na biuro Fundacji 6,52 tys. zł,
    należności krótkoterminowe z tytułu sprzedaży książki 2,37 tys. zł,
    należności krótkoterminowe z tytułu podatków, ubezpieczeń 1,97 tys. zł,
    należności pozostałe 0,38 tys. zł,
    rozliczenia międzyokresowe czynne 6,92 tys. zł.

Wartość niezamortyzowanych środków trwałych
Wartość niezamortyzowanych środków trwałych - sprzęt medyczny - na dzień 31.12.2012 wyniosła 20,91 tys. zł.

Stan zapasów książki
Wartość zapasów książki w ramach działalności gospodarczej na dzień 31.12.2012 wynosił 18,84 tys. zł,

Na rachunkach bankowych
Na rachunkach bankowych w Banku Millennium i Banku DnB Nord na dzień 31.12.2012 Fundacja posiadała kwotę 3739,88 tys. zł z tego
na lokatach bankowych było 3333 tys. zł.
Duża kwota środków na rachunkach na koniec roku wynika z:
    Finalnego rozliczenia środków z 1%, które jest dokonywane na bazie zestawienia z Urzędu Skarbowego, które wpłynęło do Fundacji we wrześniu 2010 – środki są rozpisywane na zbiórki celowe i na Fundację i do momentu ich rozliczenia nie mogą być wykorzystywane, gdyż nie jest znany cel ich przeznaczenia,
    Środki zebrane na leczenie konkretnych dzieci są wydatkowane w miarę potrzeb i procesu leczenia.

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2012 rok.  

 
 
 
 


Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider