SPRAWOZDANIA FUNDACJI ZA 2015

Sprawozdania Fundacji w 2015r.

WAŻNE!

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z działalności Państwa organizacji za rok 2015 zostało zamieszczone w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego dnia 2016-06-22 16:27:49 : http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/  podaj KRS 0000266644

SPRAWOZDANIA ZA 2015r.

W 2015 roku pomoc finansowa skierowana do naszych podopiecznych objęła 1025 podopiecznych i 8 ośrodków zdrowia. Działania informacyjno-edukacyjne to ponad 10 tys rozdanych broszur, warsztaty i konferencje z którymi dotarliśmy do ok. 1000 osób. W sumie na działania na rzecz podopiecznych Fundacja przeznaczyła 4,9 mln zł.  Koszty ogólno-administracyjne stanowią 2,46 % całości kosztów poniesionych przez Fundację w 2015r

Działalność statutowa Fundacji w roku 2015:

Realizacja zadań statutowych o charakterze informacyjno–edukacyjnym:

Materiały informacyjno-edukacyjne

 1. Opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych:

           1) o wadach serca i procesie ich leczenia – plakaty, ulotki

           2) materiały o ośrodkach kardio, o potrzebach tych ośrodków, na które fundacja prowadzi zbiórkę środków na doposażenie

           3) pocztówki oraz karty kieszonkowe „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej”.

           4) Koszulki fundacyjne dla podopiecznych

           5) Koszulki fundacyjne „Biegam z sercem” (biegi charytatywne na rzecz podopiecznych Fundacji)

           6) Roll –up informacyjny

 1. Opracowanie i publikacja kalendarza ściennego oraz kalendarzyków kieszonkowych na 2016 rok z informacjami o działaniach fundacji i możliwości uzyskania wsparcia dla rodzin z dzieckiem z wadą serca.
 2. Materiały informacyjno-edukacyjne zostały przekazane podopiecznym, do ośrodków kardio, diagnostyki prenatalnej, lekarzy pediatrów, darczyńców.
 3. Dodruk materiałów przeznaczonych dla podopiecznych, uczestników konferencji  - notatniki, długopisy.
 4. Ukazały się artykuły tematyczne o Fundacji:

          1) „Diagnostyka i leczenie wad wrodzonych serca” – kwartalnik Kardiologia Prenatalna.

          2) Rynek zdrowia - „Turnusy rehabilitacyjne”.

 1. Na bieżąco aktualizowana była strona internetowa, prowadzony Funpage na portalach społecznościowych Facebook, YouTube, Google+.  Na portalach zamieszczane były informacje związane z diagnozą, leczeniem i profilaktyką u dzieci z wws oraz propagowanie zdrowego trybu życia.
 2. Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w audycjach radiowych: Polskie Radio Pr I, Radio dla Ciebie, Radio Kraków, Radio Bemowo,  prezentując działania Fundacji.
 3. Przedstawiciele Fundacji wystąpili w audycjach i reportażach telewizyjnych: TVP Program 1, TVN Superwizjer, TVP Pytanie na śniadanie,
 4. Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w Konferencji:

       a) Konferencji z okazji Dnia Chorób Rzadkich poświęconej pojęciu opieki, wsparcia i solidarności rodzin osób z chorobami rzadkimi  

          b) V Konferencji Sekcji Wad Wrodzonych u Młodocianych i Dorosłych

       c) FSD było partnerem (współfinansującym) doroczną konferencję kardiochirurgiczną organizowaną przez prof. Skalskiego w Krakowie

          d) Konferencji Stowarzyszenia Kardiologii Prenatalnej, Łódź

          e) Konferencji Neonatologów Polskich

           f) Konferencji „Koalicji dla wcześniaka”

           g) Szkoleniu „Fundrising w organizacji NGO”

 1. Przedstawiciel Fundacji uczestniczył w pracach Sejmowej Komisji Zdrowia zgłaszając postulaty dotyczące najważniejszych problemów związanych z leczeniem wws.
 2. Fundacja uczestniczyła w programie „Liderzy Zdrowia” promujący aktywność parlamentarzystów  zaangażowanych w prace na rzecz pacjentów.
 3. Fundacja wzięła udział w obchodach Światowych Dni Serca , centralne obchody odbyły się w Łodzi.

Organizacja akcji:

 1. Organizacja Tygodnia dla Serca  ramach obchodów światowych Dni Wiedzy o WWS - celem tygodnia jest zwrócenie uwagi, jak ważne dla serca są czynniki zdrowej diety i zdrowego stylu życia.
 2. Organizacja turnusu rehabilitacyjnego w Dźwirzynie, w którym uczestniczyli podopieczni wraz z opiekunami/rodzicami. Podczas turnusów prowadzone były codzienne zajęcia usprawniające i rehabilitacyjne z podziałem na grupy wiekowe.
 3. Podczas turnusu przeprowadzone zostały również warsztaty edukacyjne zakresu, sensoryki i opieki nas dzieckiem z wadą serca, pierwszej pomocy oraz znaczenia wczesnej i późnej kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej.
 4. W ramach cyklu Akademia Serca, Fundacja zorganizowała we współpracy z kierownikiem kliniki kardiologii CZD panią prof. Wandą Kawalec „IV konferencję o problemach dzieci i dorosłych z wadami serca”, w której wzięły udział 153 osoby.
 5. Organizacja warsztatów i spotkań dla podopiecznych z okazji:

          1)  Świąt wielkanocnych i Bożego Narodzenia, Dni wiedzy o WWS, Dnia Dziecka, Światowego Dnia Serca – podczas spotkań dzieci brały udział w warsztatach plastycznych, konkursach i zabawach.

 1. Sztab „Serce Dziecka” powołany przez Fundację po raz ósmy wziął udział w 23 finale WOŚP.

Realizacja zadań statutowych o charakterze pomocowym:

 1. Fundacja pomaga finansowo dzieciom z wadami serca z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub wymagających długotrwałego i kosztownego leczenia. W ramach tych działań fundacja:

           1) Prowadzi działania pomocy bezpośredniej skierowanej do dzieci z wadami serca i ich rodziców

       2) Finansuje koszty opieki nad dzieckiem w trakcie hospitalizacji i rekonwalescencji w szczególności posiłki, noclegi oraz przejazdy do szpitali i ośrodków zdrowia.

           3)  Finansuje leczenie nieobjęte refundacją z NFZ, w tym operacje zagranicznie, koszty lekarstw, szczepień i rehabilitacji.

           4)  Rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, zostały wypłacone zapomogi finansowe.

         5)  Fundacja zakupiła i wypożycza sprzęt umożliwiający przebywanie dzieci w domach oraz finansuje akcesoria potrzebne do używania tego sprzętu:

 1. W 2015 r. Fundacja zakupiła sprzęt do użyczenia i akcesoria oraz odczynniki za kwotę 195 tyś. zł i na koniec 2015r. Fundacja miała w wypożyczalni łącznie:

           1)  93 sztuki aparatów coagu-check do pomiaru krzepliwości krwi,

           2)  80 pulsoksymetrów,

           3)  12 ciśnieniomierzy,

           4)  10 inhalatorów,

           5)  2 ssaki akumulatorowe

           6)  2 monitory oddechu

           7)  4 kondensatory tlenu

 1. W sumie w 2015 r. Pomoc finansowa trafiła do 976 podopiecznych.
 2. Fundacja utrzymuje stały kontakt i na bieżąco współpracuje z ICZMP w Łodzi, CZD w Warszawie, klinikami kardiochirurgii w Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu w zakresie poprawy warunków przebywania dzieci na oddziałach.
 3. Fundacja prowadzi zbiórki celowe na rzecz klinik kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki W Łodzi, kliniki kardiochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego W Krakowie, kliniki kardiochirurgii i kardiologii CZD w Warszawie i kliniki kardiochirurgii dziecięcej w Gdańsku. Zebrane środki są przeznaczane na wyposażenie modernizowanych oddziałów oraz na konferencje edukacyjne.
 4. Fundacja przekazała sprzęty i wykonała remonty na oddziałach kardio na łączną kwotę ok. 440 tys. zł:

       1)  Dla Kliniki Kardiochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu zakup głowicy do przezprzełykowego echa – sfinalizowany w 2016r. ( łącznie o wartości ok. 80 tys. zł)

    2)  Dla Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, sprzęt na oddziały kardiologii i kardiochirurgii, miedzy innymi: aparat do autotransfuzji krwi, walizki transplantacyjne, remont i umeblowanie do kuchni dla opiekunów na oddziale, fotele do nocowania dla rodziców o łącznej wartości ponad 135 tys. zł.

      3) Dla Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, sprzęt na oddziały kardiologii i kardiochirurgii  - miedzy innymi: współfinansowanie sztucznego płuco-serca, montaż klimatyzacji w pokojach chorych, remont i wyposażenie łazienki w standardzie dla niepełnosprawnych na łączna kwotę ponad 250 tys. zł

 1. W ramach Funduszu Marcin zajmującego się pomocą na rzecz dzieci i ich rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji na skutek utraty jednego z rodziców, objęto pomocą czworo dzieci. Pomoc była skierowana głównie na cele edukacyjne np. Kursy językowe, działania ogólnorozwojowe np. Koła sportowe oraz na działania z zakresu kultury i rekreacji.
 2. W ramach Funduszu Dominika zajmującego się pomocą rodzicom dzieci szczególnej troski, zostały zatrudnione na etacie opiekunki do dzieci upośledzonych i wymagających rehabilitacji.

Realizacja zadań organizacyjno-administracyjnych w 2015r.

 1. Zostały sporządzone i zatwierdzone przez komisję rewizyjną sprawozdania za 2014 rok: sprawozdanie finansowe obejmujące: wprowadzenie do sprawozdania, dodatkowe informacje i wyjaśnienia, bilans, rachunek zysków i strat. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji. Wszystkie sprawozdania zostały przygotowane i zatwierdzone w wersji wymaganej przez ustawę o Rachunkowości i w wersji wymaganej przez MPIPS dla OPP.
 2. Fundacja zgodnie z wymaganiami prawnymi, złożyła sprawozdania za 2014r. do Urzędu Skarbowego, Krajowego Rejestru Sądowego, Ministra Zdrowia I Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz umieściła na stornie internetowej MPIPS i Fundacji.
 3. Sprawozdanie ze Zbiórki Publicznej nr 201/2014 za okres od 18.02.2014 do 15.02.2015.
 4. Zostało sporządzone i przekazane sprawozdanie do GUS.

Informacje finansowe

Przychody Fundacji

Przychody Fundacji w okresie sprawozdawczym łącznie wyniosły 7.965,92 tys.zł , w tym:

-

przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 7.718,88 tys.zł,

-

Fundacja nie prowadziła działalności statutowej odpłatnej

-

pozostałe statutowe przychody operacyjne 9,44 tys.zł,

-

statutowe przychody finansowe – odsetki od rachunków bankowych i lokat oraz różnice kursowe 120,51 tys.zł,

-

przychody z działalności gospodarczej, łącznie z operacyjnymi i finansowymi 117,09 tys.zł.

         
 

Na przychody z działalności statutowej w kwocie 7.718,88 tys.zł składają się:

 

-

wpływy z 1% podatku 5.158,5 tys.zł , w tym:

   

-

na ogólne cele statutowe Fundacji 1.549,71 tys.zł,

   

-

w ramach zbiórek celowych 3.608,79 tys.zł,

 

-

wpłaty z tytułu darowizn 2.560,38 tys.zł , w tym:

   

-

na cele statutowe w ramach działań na rzecz dzieci z wadami serca 440,18 tys.zł

   

-

na zbiórki celowe 2.068,66 tys.zł,

   

-

na Fundusz "Marcin" 28,64 tys.zł,

   

-

na Fundusz "Dominika" 22,9 tys.zł.

         
 

Na przychody z działalności gospodarczej w kwocie 117,09 tys.zł składają się:

 

-

przychody ze sprzedaży książki 2,65 tys.zł,

 

-

przychody z sponsoringu 114,44 tys.zł,

         

Koszty Fundacji

Koszty Fundacji w okresie sprawozdawczym oraz podatek dochodowy łącznie wyniosły 5.012,82 tys.zł , w tym:

-

koszty działalności statutowej 4.804,01 tys.zł,

-

koszty ogólno-administracyjne działalności statutowej 123,09 tys.zł,

-

pozostałe koszty operacyjne i finansowe (głównie różnice kursowe z tytułu opłaconych operacji za granicą, stanowiące koszty w ramach zbiórek celowych) 10,11 tys.zł,

-

koszty działalności gospodarczej łącznie z ogólno-administracyjnymi, finansowymi i operacyjnymi 75,22 tys.zł,

-

podatek dochodowy za rok 2015 wyniósł 0,39 tys.zł.

         
 

Na koszty działalności statutowej w kwocie 4.804,01 tys.zł składają się:

 

-

koszty działań na rzecz dzieci i dorosłych z wadami serca w kwocie 4.747,66 tys.zł.

 

-

koszty działań w ramach Funduszu "Marcin" w kwocie 31,01 tys.zł,

 

-

koszty działań w ramach Funduszu "Dominika" w kwocie 25,34 tys.zł.

         
   

Koszty działań na rzecz dzieci i dorosłych z wadami serca w kwocie 4.747,66 tys.zł zostały przeznaczone na:

   

-

pomoc udzieloną na rzecz dzieci z wadami serca 3.394,36 tys.zł , w tym:

     

-

zakup sprzętu do użyczenia i akcesoria do tego sprzętu 353,92 tys.zł,

     

-

zapewnienia opieki rodzica nad dzieckiem w czasie pobytu w szpitalu (przejazdy, noclegi, wyżywienie) 635,05 tys.zł,

     

-

opłacenie kosztów leczenia (lekarstwa, rehabilitacja, szczepienia, leczenie nie objęte refundacją NFZ) 1.918,49 tys.zł,

     

-

bezpośrednią pomoc finansową w formie jednorazowych zapomóg lub miesięcznego stypendium 0,45 tys.zł,

     

-

pomoc o innym charakterze, np. pomoc rzeczowa 88,2 tys.zł,

     

-

inne koszty zbiórek celowych 347,27 tys.zł,

     

-

inne koszty związane z udzielaniem pomocy 50,98 tys.zł,

   

-

działania informacyjno-edukacyjne i promocyjne 613,69 tys.zł,

   

-

AKADEMIA SERCA - program edukacyjny, konferencje i warsztaty 42,38 tys.zł.

   

-

szkolenia i organizację innych imprez dla dzieci i ich rodziców 144,27 tys.zł,

   

-

działania na rzecz ośrodków zdrowia i innych organizacji działających na rzecz dzieci z wadą serca 439,86 tys.zł obejmujące:

     

-

zakup sprzętu i modernizacje oddziałów 413,54 tys.zł,

     

-

koszty działań informacyjnych i edukacyjnych 7 tys.zł,

     

-

inne koszty działań na rzecz ośrodków zdrowia 18,84 tys.zł,

   

-

koszty działań na rzecz organizacji działających na rzecz dzieci z wadami serca 0,48 tys.zł,

   

-

pozostałe koszty statutowe (materiały biurowe, podróże służbowe, szkolenia) 93,28 tys.zł,

         
   

Koszty działań w ramach Funduszu "Marcin" w kwocie 31,01 tys.zł zostały przeznaczone na:

   

-

stypendia 30,9 tys.zł,

   

-

koszty statutowe o innym charakterze 0,11 tys.zł.

         
   

Koszty działań w ramach Funduszu "Dominika" w kwocie 25,34 tys.zł zostały przeznaczone na:

   

-

koszty zatrudnienia osoby do opieki i rehabilitacji dziecka chorego i upośledzonego 25,34 tys.zł,

         
 

Koszty ogólno-administracyjne działalności statutowej w kwocie 123,09 tys.zł obejmują:

 

-

wynagrodzenia 20,71 tys.zł,

 

-

koszty prowadzenia biura 27,92 tys.zł,

 

-

artykuły biurowe i wyposażenie biura 45,91 tys.zł,

 

-

koszty kurierów, poczty i telekomunikacji 14,69 tys.zł,

 

-

usługi księgowe 10,85 tys.zł,

 

-

usługi bankowe, prasowe, prawne 0,62 tys.zł,

 

-

usługi pozostałe 2,39

         
 

Koszty ogólno-administracyjne działalności statutowej w kwocie 123,09 tys.zł.

 

stanowią 2,46 % całości poniesionych przez Fundację kosztów

         
 

Koszty działalności gospodarczej w kwocie 75,22 tys.zł obejmują:

 

-

koszt wytworzenia sprzedanych książek 1,08 tys.zł,

 

-

koszty działalności gospodarczej innej niż książki 70,94 tys.zł.

 

-

pozostałe koszty działalności gospodarczej, w tym ogólno-administracyjne 3,2 tys.zł.

         

Aktywa Fundacji

Aktywa Fundacji na dzień 31.12.2015 wyniosły 8.949,19 tys.zł i obejmują:

-

środki na rachunkach bankowych 8.851,16 tys.zł,

-

należności 65,23 tys.zł,

-

środki trwałe - niezamortyzowane - sprzęt medyczny 6,66 tys.zł.

-

zapas książek w magazynie 3,19 tys.zł.

-

zapas materiałów do działalności statutowej w magazynie 22,95 tys.zł.

         

Pasywa Fundacji

Pasywa Fundacji na dzień 31.12.2015 wyniosły 8.949,19 tys.zł i obejmują:

-

kapitały 5.793,29 tys.zł,

-

zysk netto roku obrotowego 2.953,11 tys.zł,

-

zobowiązania 202,79 tys.zł.

         

Kapitały Fundacji

Kapitały Fundacji na dzień 31.12.2015 wyniosły 5.793,29 tys.zł , z czego:

-

Fundusz statutowy ogólny 33,22 tys.zł,

-

Fundusz Serce Dziecka 5.707,91 tys.zł, który zostały dodatkowo rozdzielony na:

 

-

Fundusz Serce Dziecka 2.724,08 tys.zł,

 

-

zbiórki celowe na ośrodki leczące dzieci z wadą serca 171,22 tys.zł,

 

-

zbiórki celowe na dzieci 2.764,1 tys.zł,

 

-

działalność gospodarczą 48,51 tys.zł.

-

Fundusz "Marcin" 32,12 tys.zł,

-

Fundusz "Dominika" 20,04 tys.zł.

         

Wynik finansowy

Wynik finansowy za 2015 r. wynosi 2.953,11 tys.zł , w tym:

-

na działalności statutowej 2.911,24 tys.zł,

-

na działalności gospodarczej 41,87 tys.zł.

         

Wynik finansowy za 2015 r. jest dodatni i wynosi 2.953,1 tys.zł. Wynik został rozdzielony na:

-

zwiększenie funduszy Serce Dziecka w kwocie:  457,33 tys.zł,

-

zmniejszenie funduszy zbiórek celowych na ośrodki w kwocie: -179,1 tys.zł,

-

zwiększenie funduszy zbiórek celowych na dzieci w kwocie:  2.637,22 tys.zł,

-

zwiększenie funduszy pochodzących z działalności gospodarczej, a przeznaczonych na działalność statutową w kwocie:  41,87 tys.zł,

-

zmniejszenie Funduszu "Marcin" w kwocie:  -2 tys.zł,

-

zmniejszenie Funduszu "Dominika" w kwocie:  -2,22 tys.zł.

         

Przychody z działalności gospodarczej w kwocie 117,09 tys.zł

stanowią 1,49 % przychodów Fundacji z pozostałych źródeł.

Wynik na działalności gospodarczej w kwocie 41,87 tys.zł

stanowi 1,44 % wyniku Fundacji na pozostałych działaniach.

Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji na rzecz dzieci z wadami serca.

         

Zobowiązania Fundacji

Zobowiązania Fundacji na dzień 31.12.2015 wynosiły 202,79 tys.zł , z czego:

-

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostawy towarów i usług 33,96 tys.zł,

-

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ubezpieczeń 21,62 tys.zł,

-

zobowiązania krótkoterminowe pozostałe 140,51 tys.zł,

-

rezerwy 6,7 tys.zł.

         

Należności

   

Należności na dzień 31.12.2015 wynosiły 65,23 tys.zł , w tym:

-

należności długoterminowe z tytułu kaucji za lokal na biuro Fundacji 4,6 tys.zł,

-

należności krótkoterminowe z tytułu sprzedaży książki 0,85 tys.zł,

-

należności krótkoterminowe z tytułu podatków, ubezpieczeń 0,59 tys.zł,

-

należności pozostałe 59,19 tys.zł,

         

Wartość niezamortyzowanych środków trwałych

Wartość niezamortyzowanych środków trwałych - sprzęt medyczny - na dzień 31.12.2015 wyniosła 6,66 tys.zł.

         

Stan zapasów

 

Stan zapasów na dzień 31.12.2015 wynosił 26,14 tys.zł. , w tym:

-

Wartość zapasów książki w ramach działalności gospodarczej na dzień 31.12.2015 wynosiła 3,19 tys.zł,

-

Wartość zapasów książki i innych materiałów do działalności statutowej na dzień 31.12.2015 wynosiła 22,95 tys.zł,

         

Na rachunkach bankowych

Na rachunkach bankowych w Banku Millennium i Allior Bank na dzień 31.12.2015 Fundacja posiadała kwotę 8.851,16 tys.zł , z tego

na lokatach bankowych było 8.175 tys.zł.

         

Duża kwota środków na rachunkach na koniec roku wynika z faktu, że finalne rozliczenie środków z 1%, jest dokonywane na bazie zestawienia z Urzędu Skarbowego, które wpłynęło do Fundacji we wrześniu 2015r.

Na jego bazie środki są rozpisywane na zbiórki celowe i na realizację pozostałych celów statutowych Fundacji. Do momentu rozliczenia nie mogą być wykorzystywane, gdyż nie jest znany cel ich przeznaczenia.

Środki zebrane na leczenie konkretnych dzieci są wydatkowane w miarę potrzeb i procesu leczenia.

           

Na sprawozdanie finansowe Fundacji Serce Dziecka składają się:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 949 194,24 zł

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r., wykazujący zysk netto w kwocie   2 953 107,13 zł, (w tym na działalności statutowej 2 911 233,24zł, na działalności gospodarczej 41 873,89 zł).

Sprawozdania OPP na stronie MRPiPS:  podaj KRS 0000266644
WPROWADZENIEINFORMACJA DODATKOWABILANSRZiS
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE


Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider