SPRAWOZDANIA FUNDACJI ZA 2008

Działania Fundacji Serce Dziecka w 2008 r.
Fundacja rozpoczęła działalność w październiku 2006r. i po przeprowadzeniu wstępnych działań organizacyjno-administracyjnych, rozpoczęła od 2007r. działalność statutową i działalność gospodarczą, która była dalej rozwijana w 2008r. 
Zrealizowane działania zostały pogrupowane :
  • Realizacja zadań statutowych o charakterze informacyjno – promocyjnym
  • Realizacja zadań statutowych o charakterze pomocowym
  • Realizacja zadań organizacyjno-administracyjnych w 2008r.
  • Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2008r.
 
Realizacja zadań statutowych o charakterze informacyjno – promocyjnym
 
1.    Opracowała i wydała materiały informacyjno - promocyjne:
1)    ulotki informujące o celach i zakresie działania Fundacji skierowane do rodziców dzieci z wadami serca,
2)    kartki świąteczne,
3)    roll-up,
4)    koszulki z logo fundacji,
5)    naklejki „dzielny pacjent” oraz „sprzęt użyczony przez Fundację”,
6)    ulotki i kartka pocztowa o zbiórce środków z 1% podatku.
2.    Fundacja wydała 2 biuletyny, zawierające informacje o działaniach Fundacji oraz informacje przydatne rodzicom dzieci z wadami serca jak np. opisy wad serca, opisy ośrodków medycznych, rozwoju nowoczesnych metod leczenia i operacji wad serca u dzieci.
3.    Wydane zostały książeczki-kolorowanki oraz łamigłówki dla dzieci pomagające uporać się im z problemem choroby.
4.    Dzięki współpracy z hiszpańską Fundacją Meduzos Corazones wydany został komiks dla młodzieży poruszający problem akceptacji swojej choroby przez nastolatki.
5.    Fundacja po raz trzeci, wzięła udział w Finale WOŚP, powołując sztab „Serce Dziecka”.
6.    Fundacja zorganizowała i poprowadziła uroczystość wręczenia Orderu Uśmiechu Panu Profesorowi Edwardowi Malcowi w Krakowie.
7.    W Luksemburgu został zorganizowany turniej tenisowy, z którego dochód został przeznaczony na cele Fundacji.
8.    Fundacja zorganizowała i przeprowadziła Happening w Galerii Echo w Kielcach propagujący wiedzę o wrodzonych wadach serca u dzieci.
9.    Zorganizowała obchody 14 lutego, jako obchody Dnia Wiedzy o Wrodzonych Wadach Serca – imprezy dla dzieci w 6 szpitalach w Polsce.
10.    W ramach współpracy z luksemburskim stowarzyszeniem pomocy dzieciom z wadami serca zorganizowano zbiórkę zabawek i ubrań dla najbardziej potrzebujących dzieci.
11.    Przeprowadzono szkolenie dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy (Warszawa).
12.    Fundacja zorganizowała obchody Dnia Dziecka w dziecięcych szpitalach kardiologicznych.
13.    Fundacja zorganizowała spotkania rodzin dzieci z wadami serca:
1)    spotkania regionalne dla rodzin (Gdańsk-Kaszuby,  Bydgoszcz, Koszalin, Warszawa),
2)    ogólnopolskie wakacyjne spotkanie w Kielcach.
14.    Fundacja wzięła udział w Pikniku na Zdrowie zorganizowanym przez Akademię Medyczną w Gdańsku.
15.    Fundacja brała udział w obchodach Światowego Dnia Serca:
1)     w obchodach centralnych w Zamościu,
2)     w obchodach lokalnych w Krakowie, Wrocławiu, Koszalinie, Poznaniu, Czerniejewie, Bydgoszczy.
16.    W ramach współpracy z Fundacją Marka Kamińskiego podopieczni Fundacji wzięli udział w cyklu warsztatów „Nadzieja dla Serc”.
17.    W ramach współpracy z Jaworzyńskim Domem Kultury Fundacja udzieliła wsparcia w organizacji Koncertu Charytatywnego na rzecz ratowania życia Kacpra – dziecka z wadą serca.
18.    We współpracy ze Stowarzyszeniem Dialog i Centrum Kultury 105 Fundacja zorganizowała wieczór poezji Haliny Poświatowskiej „O chorym sercu”.
19.    Zorganizowano i poprowadzono spotkanie „Promyk Słońca” z autorem bajek dla dzieci p. Robertem Karwatem połączone z czytaniem bajek, Oddział Kardiologii CZD Warszawa.
20.    Zorganizowano Bal Halloween w Gdańsku.
21.    Zostały zorganizowane imprezy mikołajkowe i bożonarodzeniowe w dziecięcych szpitalach kardiologicznych.
22.    W ramach współpracy z Wrocławskim Centrum Seniora wydana została płyta z kolędami śpiewanymi przez dzieci.
23.    Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w szkoleniach z Fundrisingu, Pozyskiwania Funduszy Unijnych, Współpracy z wolontariuszami oraz zarządzania projektami.
24.    Jest prowadzona i stale rozwijana strona internetowa zawierająca informacje o działaniach Fundacji, opisy wad serca, informacje o ośrodkach medycznych i wiele innych informacji przydatnych rodzicom dzieci z wadami serca.
25.    Prowadzone jest forum dyskusyjne poświęcone wadom serca dzieci.
26.    Fundacja prowadziła działania popierające starania Kliniki Kardiochirurgii w ICZMP w Łodzi o jej rozbudowę (cykl artykułów prasowych, petycje i list otwarty oraz spotkania w Ministerstwie Zdrowia).
27.    Fundacja wzięła udział w Konferencjach:
1)    Międzynarodowej konferencji stowarzyszeń rodziców dzieci z wadami serca ECHDO (European Congenital Heart Organisation) oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologów Dziecięcych , Belgia
2)    Międzynarodowej konferencji dorosłych z wadą serca, Tampere
3)    Międzynarodowej Konferencji ECHDO, Berlin
4)    Międzynarodowej Konferencji „Wrodzone wady serca” Collegium Maius UJ Kraków.
5)    Konferencji „Psychologiczne i pedagogiczne problemy dzieci i młodzieży przewlekle chorych”, Bydgoszcz.
6)    Konferencji Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Płodowej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Toruń.
7)    V Ogólnopolskim Forum Organizacji Pozarządowych, w Warszawie
8)    Konferencji „Problemy dziecka niepełnosprawnego” Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego  w Warszawie
9)    Konferencji „Wolontariat w Polsce” w Warszawie.
10)    Konferencji szkoleniowej „Naukowe Warsztaty Krakowskie” dotyczącej problematyki wad serca.
28.    Zostały wysłane informacje do darczyńców, lekarzy i rodziców dotyczące podsumowania działań Fundacji w 2008r.
 
Realizacja zadań statutowych o charakterze pomocowym:
 
1.    Fundacja prowadzi działania pomocy bezpośredniej skierowanej do dzieci z wadami serca i ich rodziców w zakresie finansowania pobytu rodziców wraz z dzieckiem w szpitalu w trakcie operacji i rekonwalescencji.   
W ramach tych działań Fundacja opłaciła 200 posiłków, 1300 noclegów, oraz przejazdy do szpitali i ośrodków zdrowia.
2.    Fundacja pomaga finansowo dzieciom z wadami serca z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub wymagających długotrwałego i kosztownego leczenia. W ramach tych działań zostało sfinansowane leczenie dzieci, nie objęte refundacją z NFZ, szczepienia, rehabilitacja dzieci, zostały opłacone lekarstwa.
3.    Fundacja w ograniczonym zakresie dla osób w bardzo trudnej sytuacji finansowej wypłaciła zapomogi finansowe jednorazowe a dla 3 rodzin zostały ustanowione okresowe pomoce typu miesięcznego stypendium.
4.    Fundacja zakupiła i wypożycza sprzęt umożliwiający przebywanie dzieci w domach oraz finansuje akcesoria potrzebne do używania tego sprzętu.   
 Na koniec 2008r. Fundacja miała 7 sztuk aparatów do pomiaru INR - Coagu-checki, 13 pulsoksymetrów oraz 10 ciśnieniomierzy i 3 inhalatory.
5.    Została przekazana pomoc rzeczowa na oddziały szpitalne oraz bezpośrednio do dzieci, w znacznej części pochodząca z darów. Zostały również przekazane paczki z ubraniami i sprzętem uzyskane w ramach zbiórki prowadzonej przez naszego przedstawiciela w Luksemburgu przy współpracy z luksemburskim stowarzyszeniem pomocy dzieciom z wadami serca
6.    Pomoc dzieciom, które straciły rodzica lub opiekuna była skierowana głównie na cele edukacyjne np. kursy językowe, działania ogólnorozwojowe np. koła sportowe oraz na działania z zakresu kultury i rekreacji.
7.    W sumie pomoc finansowa trafiła do ponad 120-tu dzieci.
8.    Odrębnym obszarem działania fundacji były pomoce udzielone w ramach zbiórek celowych.
9.    Fundacja prowadziła 26 zbiórek celowych na konkretne dzieci.
10.     Głównym celem finansowania były:
1)     koszty operacji zagranicznych - zostało sfinansowanych 17 operacji w tym 5 w całości,
2)    koszty przejazdu do ośrodków oraz noclegów rodziców w trakcie pobytu dziecka w szpitalu,
3)    lekarstwa i sprzęt rehabilitacyjny.
11.    W ramach Funduszu Marcin zajmującego się pomocą na rzecz dzieci i ich rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji na skutek utraty jednego z rodziców, objęto pomocą czworo dzieci.
12.    W ramach Funduszu Dominika zajmującego się pomocą rodzicom dzieci szczególnej troski, została zatrudniona na etacie od 1 października opiekunka dzieci upośledzonych i wymagających rehabilitacji.
 
Realizacja zadań organizacyjno-administracyjnych w 2008r.

1.    Zostały sporządzone i zatwierdzone przez Komisję Rewizyjną sprawozdania za 2007 rok: finansowe – bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa oraz sprawozdanie z działalności Fundacji.
2.    Fundacja zgodnie z wymaganiami prawnymi, złożyła sprawozdania za 2007r. do Urzędu Skarbowego, Krajowego Rejestru Sądowego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
3.    Fundacja dokonała wszelkich aktualizacji związanych ze zmianą nazwy z Fundacja im. Diny Radziwiłłowej na Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej.
4.    Zostało dokonane uproszczenie planu kont.
5.    Fundacja zmieniła biuro księgowe.
6.    W dniu 27.03.2008r. Fundacja otrzymała potwierdzenie nadania numeru REGON uwzględniającego zmianę nazwy Fundacji.
7.    Fundacja w dniu 23.10.2008r. uzyskała NIP-5 stanowiący potwierdzenie nadania numeru NIP uwzględniającego zmianę nazwy Fundacji.
8.    W dniu 10.12.2008r. Fundacja uzyskała lokal przy ul. Narbutta 27/1, na cele prowadzenia biura.
9.    Fundacja wprowadziła, na mocy uchwały zarządu, możliwość prowadzenia zbiorek celowych na konkretne dziecko na postawie pisemnych umów z rodzicami.
10.    Fundacja została zakwalifikowana do programu Technologie non-profit, umożliwiającego zakup oprogramowania i sprzętu po obniżonych cenach.
11.    Fundacja została zakwalifikowana przez Bank Millenium do grupy organizacji wspieranych przez Bank i w ramach tego zakupiła po atrakcyjnych cenach meble do biura i magazynu oraz otrzymała sprzęt komputerowy.
 

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2008 rok.
 


Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider