SPRAWOZDANIA FUNDACJI ZA 2009

Działania Fundacji Serce Dziecka w 2009 r.
Zrealizowane w 2009 działania zostały pogrupowane :
  • Realizacja zadań statutowych o charakterze informacyjno – promocyjnym
  • Realizacja zadań statutowych o charakterze pomocowym
  • Realizacja zadań organizacyjno-administracyjnych w 2008r.
  • Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2008r.
 
 
Realizacja zadań statutowych o charakterze informacyjno – promocyjnym
W ciągu 2009 roku w zakresie realizacji zadań statutowych Fundacja:
1.      Opracowała i wydała materiały informacyjno - promocyjne:
1)     tablice informacyjne o wadach serca, ich leczeniu i o Fundacji umieszczone w głównych ośrodkach kardiochirurgicznych,
2)     baner na Dni Serca i na rozbudowę ośrodka w Krakowie,
3)     koszulki z logo Fundacji – dedykowane na zjazd ogólnopolski,
4)     kartki świąteczne,
5)     ulotki i kartka pocztowa o zbiórce środków z 1% podatku.
2.      Fundacja wydała 3 biuletyny, zawierające informacje o działaniach Fundacji oraz informacje przydatne rodzicom dzieci z wadami serca jak np. opisy wad serca, opisy ośrodków medycznych, rozwoju nowoczesnych metod leczenia i operacji wad serca u dzieci.
3.      Na stronie elektronicznych zasobów Biblioteki Narodowej została umieszczona zdigitalizowana wersja książki wydanej przez Fundację „Dziecko z wadą serca – poradnik dla rodziców”.
4.      Zostały w ramach działalności statutowej wyodrębnione programy obejmujące określone obszary działalności statutowej:
1)     Poznaj Serce - program propagujący wiedzę o wadach serca, ich wykrywaniu i leczeniu. Organizujemy szkolenia z zakresu opieki i rehabilitacji, prowadzimy stronę internetową oraz forum dyskusyjne.
2)     Razem z Dzieckiem - program, w ramach którego Fundacja wspiera opiekę nad dzieckiem w trakcie leczenia oraz udziela pomocy rodzicom w trudnej sytuacji finansowej.
3)      Szansa dla Serca - program obejmujący działania na rzecz poprawy warunków leczenia dzieci z wadami serca. Realizujemy go poprzez rzecznictwo na rzecz rozbudowy ośrodków, zakup sprzętu, wyposażenia.
4)     Cordiada - program aktywizacji fizycznej, sportowej oraz rehabilitacji dzieci z wadami serca, integrujący dzieci, rodziców, lekarzy oraz rehabilitantów.
5)     Zbiórki Celowe - program umożliwiający prowadzenie zbiórek celowych na konkretne dziecko lub ośrodek medyczny, w ramach których zbierane są fundusze na pokrycie kosztów leczenia.
5.      Został wydzielony Fundusz, który w ramach Fundacji ma za zadanie podjąć problemy młodzieży i osób dorosłych z wrodzonymi wadami serca.
6.      Została nawiązana współpraca z Sanatorium „Panorama Morska” w zakresie współfinansowania przez Fundację pobytów rehabilitacyjnych dzieci w tym sanatorium.
7.      Fundacja po raz trzeci, wzięła udział w Finale WOŚP, powołując sztab „Serce Dziecka”, w którym uczestniczyło ponad 100 wolontariuszy.
8.      Fundacja zorganizowała akcję wystąpień dzieci o przyznanie Orderu Uśmiechu dla prof. Jadwigi Moll i prof. Jacka Molla – lekarzy z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
9.      Odbyła się walentynkowa wizyta u "serduszkowych" pacjentów z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.
10. Fundacja Serce Dziecka została zaproszona przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów do wzięcia udziału w I Charytatywnym Balu Biegłych Rewidentów zorganizowanym na rzecz Fundacji.
11. Fundacja została zaproszona do wzięcia udziału w imprezie Event Race Golf Trophy - połączenie turnieju golfowego i pokazów samochodów wyścigowych. Termin imprezy był zbieżny z obchodami Dni Serca i z tego to tytułu impreza zorganizowana na polach golfowych klubu Kraków Valley Golf & Country Club odbyła się na rzecz Fundacji.
12. Obchody Światowego Dnia Serca:
1)     Główne obchody, w których Fundacja wzięła udział, odbyły się we Wrocławiu.
2)     W Bydgoszczy Fundacja obchodziła Dni Serca w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym pod hasłem "Moje serce w moich rękach".
3)     Na krakowskim rynku odbyła się impreza organizowana we współpracy z krakowskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Fundacja Serce Dziecka już tradycyjnie wzięła udział w uroczystości.
4)     W Gdańsku odbył się bieg po zdrowie gdzie Fundacja miała swoje stoisko. Została zorganizowana loteria wiedzy o sercu i zdrowiu dla dzieci.
13. Z okazji świąt Bożego Narodzenia odbyło się świąteczne spotkanie rodzin serduszkowych w siedzibie Fundacji.
14. Fundacja zorganizowała obchody 14 lutego, jako obchody Dnia Wiedzy o Wrodzonych Wadach Serca :
1)     W Bygdoszczy impreza dla dzieci w szpitalu kardiologicznym.
2)     W Warszawie dla dzieci z CZD zostały przekazane materiały edukacyjne - kolorowanki, zabawki płyty CD.
3)     W szkole podstawowej im. Gutenberga została zorganizowana przez Fundację pogadanka na temat zdrowia, wad serca i innych chorób i niepełnosprawności, które dotykają dzieci.
15. Fundacja zorganizowała spotkania rodzin dzieci z wadami serca:
1)     odbył się Doroczny Ogólnopolski Zjazd Fundacji Serce Dziecka w Zaniemyślu k. Poznania, w ramach którego odbyła się „Cordiada” - letnia olimpiada dla dzieci.
2)     Zostało zorganizowane w Bydgoszczy ognisko dla rodzin dzieci z wadami serca z regionu północnego.
3)     Odbyło się spotkanie regionalne na Kaszubach, w ramach którego odbyła się olimpiada dla dzieci, szkolenie z pierwszej pomocy, ognisko z kapelą kaszubską oraz zwiedzanie skansenu we Wdzydzach, Msza św.
4)     spotkania regionalne w Krakowie dla rodzin z południa polski.
16. Odbyły się 2 spotkania Przedstawicieli, na których zostały ustalone plany programowe działań statutowych na rzecz dzieci z wadami serca.
17. Odbyły się dwa spotkania dorosłych z wadami serca – wyjazdowe w Guchowie oraz w siedzibie Fundacji.
18. Została nawiązana współpraca z portalem www.siepomaga.pl
19. We współpracy z doc. Dangel została przygotowana prezentacja zaprezentowana podczas międzynarodowego Kongresu Kardiologów Dziecięcych w Sydney 2009. Została przygotowana ankieta, przeprowadzone wywiady – zebrania ankiet, a następnie analiza wyników).
20. Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w szkoleniach:
1)      z Fundrisingu,
2)     współpracy z wolontariuszami,
3)     jedna osoba ukończyła warsztat „Poznawczo-behawioralne metody radzenia sobie ze stresem u dzieci i młodzieży”,
4)     jedna osoba ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Organizacją Pozarządową w Unii Europejskiej.
21. Jest prowadzona i stale rozwijana strona internetowa:
1)     strona zawiera informacje o działaniach Fundacji, opisy wad serca, informacje o ośrodkach medycznych i wiele innych informacji przydatnych rodzicom dzieci z wadami serca.
2)     na stronie zostały umieszone opisy dzieci prowadzących zbiórki.
3)      została uruchomiona nowa platforma na którą została przeniesiona dotychczasowa zawartość strony. Została zmieniona szata graficzna i znacznie poszerzona funkcjonalność strony.
22. Prowadzone jest forum dyskusyjne poświęcone wadom serca dzieci.
23. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Corience – międzynarodowej platformy internetowej poświęconej problematyce wad serca, na temat tłumaczenia strony corience na język polski.
24. Fundacja weszła w skład członków założycieli ECHDO (European Congenital Heart Organisation) – został ustanowiony statut organizacji i formalnie ukonstytuowała się organizacja i jej organy.
25. W biurze Fundacji został zrobiony kącik dla dzieci.
26. Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w:
1)     Międzynarodowej konferencji stowarzyszeń rodziców dzieci z wadami serca ECHDO, Barcelona.
2)     Międzynarodowej konferencji dorosłych z wadą serca w Oslo,
3)     Konferencji „Pięć Kamieni Fundrisingu” w Krakowie.
4)     Konferencji Bridge-camp – zastosowanie IT w organizacjach pozarządowych, w Poznaniu,
5)     Konferencji-szkoleniu o wolontariacie w Warszawie.
6)     Comiesięcznych spotkaniach Net Tuesday – zastosowania technologii w organizacjach pozarządowych.
7)     Spotkaniach w Urzędzie Miasta Warszawa dla organizacji pozarządowych.
27. Zostały wysłane informacje do darczyńców, lekarzy i rodziców dotyczące podsumowania działań Fundacji w 2009r.
 
Realizacja zadań statutowych o charakterze pomocowym:
1.      Fundacja prowadziła działania popierające starania Kliniki Kardiochirurgii w ICZMP w Łodzi o jej rozbudowę (cykl artykułów prasowych, petycje i spotkania w Ministerstwie Zdrowia). W efekcie kilkuletnich starań Fundacji Serce Dziecka oraz Profesorów Jadwigi i Jacka Moll, Pani Minister Ewa Kopacz przyznała środki na modernizację kardiochirurgii ICZMP w Łodzi oraz na stanowiska pooperacyjne w innych ośrodkach.
2.      Fundacja uruchomiła zbiórkę celową na rzecz Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii Dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi i Kliniki Kardiochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Zebrane środki zostaną przeznaczone na wyposażenie modernizowanych oddziałów służące bezpośrednio dzieciom.
3.      Fundacja utrzymuje stały kontakt i na bieżąco współpracuje z ICZMP w Łodzi w zakresie poprawy warunków przebywania dzieci na Oddziałach.
4.      W ramach współpracy z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu, odbyło się spotkanie z Dyrektorem Szpitala oraz kierownikami Oddziałów Kardiochirurgii i Kardiologii prof. Januszem Skalskim i doc. Andrzejem Rudzińskim.
5.      Rozwijana jest współpraca z CZD w Warszawie, zarówno z Klinikami Kardiologii i Kardiochirurgii jak też działem Promocji Zdrowia.
6.      Fundacja pomaga finansowo dzieciom z wadami serca z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub wymagających długotrwałego i kosztownego leczenia. W ramach tych działań:
1)     Fundacja prowadzi działania pomocy bezpośredniej skierowanej do dzieci z wadami serca i ich rodziców w zakresie finansowania pobytu rodziców wraz z dzieckiem w szpitalu w trakcie operacji i rekonwalescencji. W ramach tych działań Fundacja opłaciła 340 posiłków, 1800 noclegów, oraz przejazdy do szpitali i ośrodków zdrowia dla 73 rodzin.
2)     Zostało sfinansowane dla 29 dzieci, leczenie nie objęte refundacją z NFZ w tym zostało sfinansowanych 8 operacji, zostały pokryte koszty lekarstw, szczepień i rehabilitacji dla 124 dzieci,
3)     Fundacja, dla 18 osób w bardzo trudnej sytuacji finansowej, wypłaciła zapomogi finansowe jednorazowe a dla 1 rodziny została ustanowiona okresowa pomoc typu miesięcznego stypendium.
7.      Fundacja zakupiła i wypożycza sprzęt umożliwiający przebywanie dzieci w domach oraz finansuje akcesoria potrzebne do używania tego sprzętu.      
 Na koniec 2009r. Fundacja miała 18 sztuk aparatów do pomiaru INR - Coagu-checki, 19 pulsoksymetrów oraz 10 ciśnieniomierzy i 8 inhalatorów.
8.      W sumie w 2009 r. pomoc finansowa trafiła do ponad 228 dzieci, w tym 52 dzieci, na które były prowadzone zbiórki celowe
9.      W ramach Funduszu Marcin zajmującego się pomocą na rzecz dzieci i ich rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji na skutek utraty jednego z rodziców, objęto pomocą czworo dzieci. Pomoc była skierowana głównie na cele edukacyjne np. kursy językowe, działania ogólnorozwojowe np. koła sportowe oraz na działania z zakresu kultury i rekreacji.
10. W ramach Funduszu Dominika zajmującego się pomocą rodzicom dzieci szczególnej troski, zostały zatrudnione na etacie opiekunki dzieci upośledzonych i wymagających rehabilitacji.
 
Realizacja zadań o charakterze organizacyjno-administracyjnym
1.      Zostały sporządzone i zatwierdzone przez Komisję Rewizyjną sprawozdania za 2008 rok:
1)     Sprawozdanie Finansowe obejmujące Wprowadzenie do sprawozdania, Dodatkowe informacje i wyjaśnienia, Bilans, Rachunek Zysków i Strat.
2)     Sprawozdanie z działalności Fundacji.
2.      Fundacja zgodnie z wymaganiami prawnymi, złożyła sprawozdania za 2008r. do Urzędu Skarbowego, Krajowego Rejestru Sądowego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
3.      Zostało sporządzone i przekazane w wersji elektronicznej sprawozdania do GUS
4.      Fundacja uzyskała zgodę  numer PB-5022-43/09 z dnia 21.09.2009 r. na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie gminy Kraków, w terminie od dnia 27.09.2009 r. do 31.12.2009 r., na rzecz pomocy społecznej dzieciom z wadami serca.
5.      Wpłynęło formalne potwierdzenie z Urzędu Patentowego o ochronie nazwy Fundacji i znaku graficznego.
6.      Zostało dokonane uproszczenie planu kont.
7.      W związku z wynajęciem przez Fundację lokalu przy ul. Narbutta 27/1, na cele prowadzenia biura, zostały przeprowadzone prace adaptacyjne.
8.      Fundacja złożyła informacje o zmianie adresu siedziby do KRS, Urzędu Skarbowego i GUS.
 

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2009 rok.
 


Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider