Podstawowa działalność Fundacji to działania na rzecz dzieci z wadami i chorobami serca, jednak możliwy do realizacji zakres działania, zgodnie ze Statutem Fundacji, jest o wiele szerszy.

Żeby oddzielić poszczególne obszary działań Fundacja ma możliwość uruchamiania funduszy powierzonych i wydzielonych, jako metody zbierania środków finansowych na określone cele, mieszczące się w celach statutowych Fundacji.

Z mocy Statutu Fundacja powołała fundusz wydzielony pod nazwą Fundusz Serce Dziecka działający na rzecz dzieci z wadami i chorobami serca. Fundusz Serce Dziecka kontynuował działalność Funduszu na Rzecz Dzieci z Wadami Serca utworzonego przy Fundacji dla Polski.
Jednak ze względu na dominujący zakres działań tego Funduszu ta działalność jest prowadzona bezpośrednio przez Fundację, bez wydzielonej wewnętrznie struktury Funduszu, przy zachowaniu pełnego wydzielenia tej działalności w ewidencji księgowej i sprawozdawczości wewnętrznej.

Natomiast inne obszary aktywności Fundacji są prowadzone w wydzielonych zarówno organizacyjnie jak i księgowo funduszach, których opisy znajdują se w kolejnych działach.

Regulamin przyznawania stypendiów w Funduszu Marcin działającym przy Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej


 1. Fundacja przyznaje stypendia oraz udziela pomocy dzieciom i młodzieży zdolnej chcącej się uczyć, które utraciły jedno z rodziców i nad którymi Fundusz Marcin utworzony przy Fundacji roztoczył opiekę.
 2. Warunkiem przyznania stypendium jest przedstawienie przez kandydatów konkretnych projektów rozwojowych, które zostaną zaakceptowane przez Komitet Zarządzający Funduszu Marcin.
 3. Decyzje w sprawie przyznania stypendium oraz przedłużenia okresu jego wypłacania na następny rok szkolny podejmuje Komitet Zarządzający Funduszu Marcin.
 4. Stypendia są przyznawane ze środków Funduszu Marcin.
 5. Stypendia przyznawane są dzieciom i młodzieży uczącym się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 6. Stypendium nie może przekraczać kwoty 500 PLN miesięcznie.
 7. W wyjątkowych sytuacjach inną decyzję dotyczącą wysokości stypendium może podjąć Zarząd Fundacji.
 8. Termin składania podań upływa 15 dnia miesiąca przed pierwszym miesiącem przyznania stypendium
 9. Stypendia zostają przyznane na okres do końca roku kalendarzowego.
 10. Informację o przyznaniu stypendium Fundacja przekazuje rodzicom osoby zainteresowanej.
 11. Fundacja zastrzega sobie, że nie informuje osób, którym nie przyznano stypendium.
 12. Fundacja rozpatruje wnioski o stypendia wypełniane na drukach Fundacji dostępnych na tej stronie internetowej (Wniosek).
 13. Fundacja może poprosić osoby ubiegające się o przyznanie stypendium o dosłanie, po rozpatrzeniu wniosku, ksera świadectwa z poprzedniej klasy, oraz stosownych poświadczeń dotyczących dochodów oraz np. stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej.
 14. W przypadku ubiegania się o przedłużenie stypendium stypendyści dostarczą Fundacji krótkie sprawozdanie z realizacji celów na które stypendium było przeznaczone.


  Wniosek o przyznanie stypendium