13 SIERPIEŃ
Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z chorobą kardiologiczną

Organizatorzy konkursu
  • Fundusz na Rzecz Dzieci z Wadami Serca przy Fundacji dla Polski z siedzibą w Warszawie, ul. Narbutta 20/33 oraz
  • Bank BISE z siedzibą w Warszawie, ul. Dubois 5a
 
Tematy prac
  • Temat 1: "Serce Matki"
  • Temat 2: "Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia" - projekt kartki świątecznej
 
Cele konkursu
  • wzbogacenie wiedzy na temat własnego zdrowia,
  • pokazanie różnorakich form spędzania wolnego czasu,
  • propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych,
  • integracja dzieci i młodzieży dotkniętych chorobą kardiologiczną,
  • prezentacja wszechstronnego dorobku dzieci i młodzieży.
 
Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież z chorobami kardiologicznymi, w trzech grupach wiekowych:
  • Grupa I - dzieci przedszkolne,
  • Grupa II - dzieci ze szkół podstawowych,
  • Grupa III - młodzież gimnazjalna i licealna.
 
Do uczestnictwa w konkursie zaproszone zostaną placówki edukacyjne działające przy klinikach kardiologicznych i kardiochirurgicznych szpitali dziecięcych w całej Polsce.
 

Warunki uczestnictwa
 • przedmiotem konkursu są prace przedstawiające wyobrażenia dzieci na wybrany temat: 1 - "serce Matki oraz 2 - "Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia",
 • każdy uczestnik może nadesłać maximum 2 prace w następujących technikach:
  a/ malarstwo - podłoże papierowe, format A4 lub A3,
  b/ grafika - format A4 lub A3,
  - prac nie należy oprawiać;
  - prace należy na odwrocie opatrzyć drukiem kartą informacyjną zawierającą: imię i nazwisko, wiek uczestnika, dokładny adres zamieszkania, telefon oraz dane placówki, w której leczone jest dziecko
  - prace niezgodne z regulaminem lub nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę!
Terminy
  • konkurs rozpoczyna się w dniu 13 sierpnia 2006r.
  • prace należy nadsyłać w terminie do dnia 20 września 2006 roku na adres korespondencyjny konkursu:
  • Katarzyna Parafianowicz
  • Fundusz na Rzecz Dzieci z Wadami Serca
  • ul. Morszyńska 49 m 2, 02-925 Warszawa
  • w terminie do 24 września 2006r. jury dokona oceny prac,
  • wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas obchodów Światowego Dnia Serca w dniu 24 września 2006r. zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej,
  • o wynikach konkursu uczestnicy zostaną też poinformowani drogą listową.
 
 
Ocena prac
  • prace zostaną ocenione przez komisję, w skład, której wejdą przedstawiciele organizatorów konkursu oraz specjaliści z dziedziny plastyki,
  • laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy pamiątkowe,
  • nagrodzone i wyróżnione prace zostaną dodatkowo wydane jako karty kalendarza na 2007 rok wydanego przez organizatorów konkursu.
 
Uwagi organizacyjne:
 
 • autorzy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniu wyników,
 • koszt przesyłki pracy pokrywa uczestnik,
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korzystania i publikacji prac plastycznych bez ograniczeń w wydawnictwach i na stronie internetowej Funduszu "Serce Dziecka" - www.sercedziecka.org.pl bez dodatkowego pozwolenia autora pracy i wynagrodzenia autorskiego
 • o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach organizator powiadomi odrębnym pismem,
 • zgłoszenie do powyższego Konkursu oznacza jednocześnie akceptację przez Uczestnika treści niniejszego Regulaminu,
 • wszelkich dodatkowych informacji udziela przedstawiciel organizatora konkursu Katarzyna Parafianowicz tel. 0601401101, (022) 8420257.
 
Wyniki konkursu

W temacie "Serce matki"

W grupie I - dzieci przedszkolne
przyznano I miejsce oraz dwa wyróżnienia
I miejsce - Marta Pawłowska
Wyróżnienie - Julia Jarząbek
Wyróżnienie - Damian Lepper

W grupie II - dzieci ze szkół podstawowych
przyznano dwa miejsca I oraz wyróżnienie
I miejsce (EX) - Konrad Kopeć
I miejsce (EX) - Karol Piaścik
Wyróżnienie - Ada Król

W grupie III - młodzież gimnazjalna i licealna
przyznano I i II miejsce oraz dwa
wyróżnienia
I miejsce - Adam Alwin
II miejsce - Ewelina Łużyńska
Wyróżnienie - Marcin Stefański
Wyróżnienie - Magdalena Sakowska
 
W temacie "Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia" - projekt kartki świątecznej

W grupie I - dzieci przedszkolne
nie przyznano żadnej nagrody ze względu na zbyt małą ilość nadesłanych prac

W grupie II - dzieci ze szkół podstawowych
przyznano I i II miejsce oraz dwa wyróżnienia
I miejsce - Konrad Kopeć
II miejsce - Remigiusz Cyroń
Wyróżnienie - Julia Stasiewska
Wyróżnienie - Kuba Piekarski

W grupie III - młodzież gimnazjalna i licealna
przyznano I miejsce oraz dwa wyróżnienia
I miejsce - Magdalena Sakowska
Wyróżnienie - Marta Krzeszewska
Wyróżnienie - Justyna Maciejewska