SPRAWOZDANIA FUNDACJI ZA 2014

Sprawozdania Fundacji w 2014r.

WAŻNE!
Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z działalności Państwa organizacji za rok 2014 zostało zamieszczone w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego dnia 2015-07-14 12:15:24

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ostatecznym dniem na terminowe wypełnienie obowiązku sprawozdawczego , polegającego na zamieszczeniu sprawozdań w ww. bazie, jest 15 lipca roku następującego po roku, za który składane są sprawozdania.
Wyjątek!
Organizacje pożytku publicznego, których rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym, powinny zamieścić sprawozdania w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

 

W 2014 roku pomoc skierowana do naszych podopiecznych wynosiła 4,6 mln zł i wzrosła w porównaniu z rokiem 2013 o 0,9 mln zł.

Koszty ogólno-administracyjne stanowią 2,5 % całości kosztów poniesionych przez Fundację w 2014r. Koszty prowadzenia akcji pozyskiwania środków (kampania 1%, wysyłanie potwierdzeń wpłat, ogłoszenia prasowe, ulotki itp.) wyniosły 9,9 % wszystkich pozyskanych w 2014 środków.


Szczegółowe rozpisanie źródeł przychodów i poniesionych kosztów jest zaprezentowane poniżej

Działalność statutowa Fundacji w roku 2014:

Realizacja zadań statutowych o charakterze informacyjno – edukacyjnym:

Materiały informacyjno-edukacyjne

 1. Opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych:

1)      o wadach serca i procesie ich leczenia – plakaty, ulotki,

2)      „Jak żyć z wrodzoną wadą serca” – poradnik dla dorosłych z wrodzonymi wadami serca. Publikacja obejmująca najważniejsze zagadnienia dla dorosłych z wrodzonym wadami serca,

3)      materiały o ośrodkach kardio, o potrzebach tych ośrodków, na które fundacja prowadzi zbiórkę środków na doposażenie,

4)      pocztówki oraz karty kieszonkowe „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej”,

5)      Koszulki fundacyjne dla podopiecznych,

6)      Roll –up informacyjny.

 1. Opracowanie i publikacja kalendarza ściennego oraz kalendarzyków kieszonkowych na 2015 rok z informacjami
  o działaniach fundacji i możliwości uzyskania wsparcia dla rodzin z dzieckiem z wadą serca.
 2. Materiały informacyjno-edukacyjne zostały przekazane podopiecznym, do ośrodków kardio, diagnostyki prenatalnej, lekarzy pediatrów, darczyńców.
 3. Dodruk materiałów przeznaczonych dla podopiecznych, z których będą przygotowywane „Torby Dziecka” przekazywane podopiecznym przebywającym na oddziałach kardio – zawierające m.in.: Dzienniczek Zdrowia Dziecka z Wadą Serca, kubki termiczne i sztućce, schematy wad serca, notatnik, długopisy.
 4. Ukazały się 2 artykuły tematyczne o Fundacji:

1)      „Diagnostyka i leczenie wad wrodzonych serca” – kwartalnik Kardiologia Prenatalna.

2)      „Turnusy rehabilitacyjne”.

 1. Na bieżąco aktualizowana była strona internetowa, prowadzony Funpage na portalach społecznościowych Facebook, YouTube, Twitter, Google+.  Na portalach zamieszczane były informacje związane z diagnozą, leczeniem i profilaktyką u dzieci z wws oraz propagowanie zdrowego trybu życia.
 2. Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w audycjach radiowych w Radiu Kolor, PR Jedynka (program Cztery Pory Roku), Radio Live Polska, Radioklinika prezentując działania Fundacji.
 3. Przedstawiciele Fundacji wystąpili w audycjach i reportażach telewizyjnych: TVP Telekurier, TVP Panorama, TVP „Zapraszamy na kawę”, TVP Warszawa, TVP „Raport z Polski”, TVN (Dzień Dobry TVN), Telewizja Onet.
 4. Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w Konferencji:

1)      Konferencji EURORDIS „Nadzieja mamy ja w genach” z okazji Dnia Chorób Rzadkich poświęconej pojęciu opieki, wsparcia i solidarności rodzin osób z chorobami rzadkimi.

2)      IV Konferencji Sekcji Wad Wrodzonych u Młodocianych i Dorosłych.

3)      FSD było partnerem ( współfinansującym) doroczną konferencję kardiochirurgiczną organizowaną przez prof. Skalskiego w Krakowie

4)      Konferencji Stowarzyszenia Kardiologii Prenatalnej

5)      Konferencji „Standardy opieki nad noworodkiem”

 1. Fundacja wzięła udział w obchodach Światowych Dni Serca, centralne obchody odbyły się w Zakopanem.

 

Organizacja akcji:

Organizacja turnusu rehabilitacyjnego w Dźwirzynie, w którym uczestniczyli podopieczni wraz
z opiekunami/rodzicami. Podczas turnusów prowadzone były codzienne zajęcia usprawniające i rehabilitacyjne
z podziałem na grupy wiekowe.

Podczas turnusu przeprowadzone zostały również warsztaty edukacyjne zakresu psychologii i opieki nas dzieckiem
z wadą serca, pierwszej pomocy oraz znaczenia wczesnej i późnej kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej.

 1. W ramach cyklu Akademia Serca, Fundacja zorganizowała we współpracy z kierownikiem kliniki kardiologii CZD panią prof. Wandą Kawalec „Trzecią konferencję o problemach dzieci i dorosłych z wadami serca”, w której wzięły udział 132 osoby.
 2. Organizacja warsztatów i spotkań dla podopiecznych z okazji:

1)      Świąt wielkanocnych z warsztatami plastycznymi, podczas których dzieci samodzielnie wykonywały ozdoby świąteczne.

2)      Mikołajek dla dzieci w szpitalach, oraz spotkanie w Fundacji wraz z sesja zdjęciową dla podopiecznych.

3)      Świąt bożenarodzeniowych w siedzibie fundacji i w szpitalach.

 1. Sztab „Serce Dziecka” powołany przez Fundację po raz siódmy wziął udział w finale WOŚP - uczestniczyło 90 wolontariuszy. Zebrana kwota 24 862,18 zł, 25 USD i 35 euro została w całości wpłacona na rachunek WOŚP.

Realizacja zadań statutowych o charakterze pomocowym:

 1. Fundacja pomaga finansowo dzieciom z wadami serca z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub wymagających długotrwałego i kosztownego leczenia. W ramach tych działań fundacja:

1)      Prowadzi działania pomocy bezpośredniej skierowanej do dzieci z wadami serca i ich rodziców.

2)      Finansuje koszty opieki nad dzieckiem w trakcie hospitalizacji i rekonwalescencji w szczególności posiłki, noclegi oraz przejazdy do szpitali i ośrodków zdrowia.

3)      Finansuje leczenie nieobjęte refundacją z NFZ, w tym operacje zagraniczne, koszty lekarstw, szczepień i rehabilitacji.

4)      Rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, zostały wypłacone zapomogi finansowe.

5)      Fundacja zakupiła i wypożycza sprzęt umożliwiający przebywanie dzieci w domach oraz finansuje akcesoria potrzebne do używania tego sprzętu.

 1. W 2014 r. Fundacja zakupiła sprzęt do użyczenia i akcesoria oraz odczynniki za kwotę 254,49 tyś. zł i na koniec 2014r. Fundacja miała w wypożyczalni łącznie:

1)      77 sztuki aparatów coagu-check do pomiaru krzepliwości krwi,

2)      72 pulsoksymetry,

3)      6 ciśnieniomierzy,

4)      9 inhalatorów,

5)      1 ssak akumulatorowy

6)      1 monitor oddechu

 1. W sumie w 2014 r. Pomoc finansowa trafiła do 953 dzieci na łączną kwotę 3,62 mln. zł w tym:

1)      opłacenie kosztów leczenia (lekarstwa, rehabilitacja, szczepienia, leczenie nie objęte refundacją NFZ) 61,53%

2)      zapewnienia opieki rodzica nad dzieckiem w czasie pobytu w szpitalu (przejazdy, noclegi, wyżywienie) 19,60 %

3)      zakup sprzętu do użyczenia i akcesoria do tego sprzętu 7,03 %

4)      bezpośrednią pomoc finansową w formie jednorazowych zapomóg lub miesięcznego stypendium 0,93 %

5)      pomoc o innym charakterze, np. pomoc rzeczowa 3,75 %

6)      inne koszty zbiórek celowych 6,97 %

7)      inne koszty związane z udzielaniem pomocy 0,18 %

 1. Fundacja utrzymuje stały kontakt i na bieżąco współpracuje z ICZMP w Łodzi, CZD w Warszawie, klinikami kardiochirurgii w Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu w zakresie poprawy warunków przebywania dzieci na oddziałach.
 2. Fundacja prowadzi zbiórki celowe na rzecz klinik kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki W Łodzi, kliniki kardiochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego W Krakowie, kliniki kardiochirurgii
  i kardiologii CZD w Warszawie i kliniki kardiochirurgii dziecięcej w Gdańsku. Zebrane środki są przeznaczane na wyposażenie modernizowanych oddziałów oraz na konferencje edukacyjne.
 3. Łącznie działania Fundacji były skierowane do 4 ośrodków medycznych, a w ramach ośrodków szpitalnych dla oddziałów kardiologii i kardiochirurgii oraz na rzecz innych organizacji zajmujących się dziećmi z wadą serca. Łączne koszty na rzecz ośrodków i innych organizacji wyniosły 319,13 tys. zł, w tym:

1)      zakup sprzętu 70,82 %

2)      koszty organizacji i udziału w konferencjach na temat wad serca i inne koszty działań na rzecz ośrodków zdrowia 0,06 %

3)      koszty działań na rzecz organizacji działających na rzecz dzieci z wadami serca 0,75 %

 1. Fundacja przekazała na oddziały kardio:

1)      Dla Kliniki Kardiochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu  głowicy liniowej do aparatu echokardiograficznego, 2 telewizory.

2)      Dla Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, sprzęt na oddziały kardiologii i kardiochirurgii, między innymi: materace do łóżek szpitalnych, telewizor do świetlicy dla dzieci, meble biurowe do gabinetów lekarskich i pielęgniarskich, materiały biurowe i edukacyjne.

3)      Dla Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, sprzęt na oddziały kardiologii i kardiochirurgii między innymi: remont i wyposażenie stołówki, przekazanie telewizora do świetlicy dla dzieci, materiały biurowe i edukacyjne.

4)      Dla Kliniki Kardiochirurgii Pomorskiego Centrum Traumatologii komputera do pracowni diagnostycznej, pompy infuzyjne, okulary kardiochirurgiczne.

 1. W ramach Funduszu Marcin zajmującego się pomocą na rzecz dzieci i ich rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji na skutek utraty jednego z rodziców, objęto pomocą czworo dzieci. Pomoc była skierowana głównie na cele edukacyjne np. Kursy językowe, działania ogólnorozwojowe np. Koła sportowe oraz na działania z zakresu kultury
  i rekreacji.
 2. W ramach Funduszu Dominika zajmującego się pomocą rodzicom dzieci szczególnej troski, zostały zatrudnione na etacie opiekunki do dzieci upośledzonych i wymagających rehabilitacji.

 

Realizacja zadań organizacyjno-administracyjnych w 2014r.

 1. Zostały sporządzone i zatwierdzone przez komisję rewizyjną sprawozdania za 2013 rok: sprawozdanie finansowe obejmujące: wprowadzenie do sprawozdania, dodatkowe informacje i wyjaśnienia, bilans, rachunek zysków
  i strat. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji. Wszystkie sprawozdania zostały przygotowane
  i zatwierdzone w wersji wymaganej przez ustawę o Rachunkowości i w wersji wymaganej przez MPIPS dla OPP.
 2. Fundacja zgodnie z wymaganiami prawnymi, złożyła sprawozdania za 2013r. do Urzędu Skarbowego, Krajowego Rejestru Sądowego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz umieściła na stornie internetowej MPIPS i Fundacji.
 3. Sprawozdanie ze Zbiórki Publicznej nr 52/2013 za okres od 16.02.2013 do 15.02.2014.
 4. Zostało sporządzone i przekazane sprawozdanie do GUS.

 

Informacje finansowe

 

Przychody Fundacji

Przychody Fundacji w okresie sprawozdawczym łącznie wyniosły 5.403,98 tys. zł , w tym:

-     przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 5.273,44 tys. zł,

-     Fundacja nie prowadziła działalności statutowej odpłatnej

-     pozostałe statutowe przychody operacyjne 6,88 tys. zł,

-     statutowe przychody finansowe – odsetki od rachunków bankowych i lokat oraz różnice kursowe 104,98 tys. zł,

-     przychody z działalności gospodarczej, łącznie z operacyjnymi i finansowymi 25,56 tys. zł.

 

      Na przychody z działalności statutowej w kwocie 5.266,56 tys. zł składają się:

      -     wpływy z 1% podatku 3.806,84 tys. zł , w tym:

            -     na ogólne cele statutowe Fundacji 1.186,54 tys. zł,

            -     w ramach zbiórek celowych 2.620,3 tys. zł,

      -     wpłaty z tytułu darowizn 1.459,72 tys. zł , w tym:

            -     na cele statutowe w ramach działań na rzecz dzieci z wadami serca 177,8 tys. zł

            -     na zbiórki celowe 1.227,44 tys. zł,

            -     na Fundusz "Marcin" 27,73 tys. zł,

            -     na Fundusz "Dominika" 26,75 tys. zł.

 

      Na przychody z działalności gospodarczej w kwocie 25,56 tys. zł składają się:

      -     przychody ze sprzedaży książki 4,49 tys. zł,

      -     przychody z sponsoringu 21,07 tys. zł,

 

Koszty Fundacji

 Koszty Fundacji w okresie sprawozdawczym oraz podatek dochodowy łącznie wyniosły 4.861,06 tys. zł , w tym:

 -     koszty działalności statutowej 4.717,08 tys. zł,

 -     koszty ogólno-administracyjne działalności statutowej 119,53 tys. zł,

 -     pozostałe koszty operacyjne i finansowe (głównie różnice kursowe z tytułu opłaconych operacji za granicą, stanowiące koszty w ramach zbiórek celowych) 14,2 tys. zł,

 -     koszty działalności gospodarczej łącznie z ogólno-administracyjnymi, finansowymi i operacyjnymi 9,9 tys. zł,

 -     podatek dochodowy za rok 2014 wyniósł 0,35 tys. zł.

 

      Na koszty działalności statutowej w kwocie 4.717,08 tys. zł składają się:

       -     koszty działań na rzecz dzieci i dorosłych z wadami serca w kwocie 4.656,02 tys. zł.

       -     koszty działań w ramach Funduszu "Marcin" w kwocie 36,05 tys. zł,

       -     koszty działań w ramach Funduszu "Dominika" w kwocie 25,01 tys. zł.

 

             Koszty działań na rzecz dzieci i dorosłych z wadami serca w kwocie 4.656,02 tys. zł zostały przeznaczone na:

             -     pomoc udzieloną na rzecz dzieci z wadami serca 3.560,53 tys. zł , w tym:

                    -     zakup sprzętu do użyczenia i akcesoria do tego sprzętu 359,73 tys. zł,

                    -     zapewnienia opieki rodzica nad dzieckiem w czasie pobytu w szpitalu (przejazdy, noclegi, wyżywienie)
                         709,24 tys. zł,

                    -     opłacenie kosztów leczenia (lekarstwa, rehabilitacja, szczepienia, leczenie nie objęte refundacją NFZ) 2.135,53 tys. zł,

                    -     bezpośrednią pomoc finansową w formie jednorazowych zapomóg lub miesięcznego stypendium 2,44 tys. zł,

                   -     pomoc o innym charakterze, np. pomoc rzeczowa 54,37 tys. zł,

                    -     inne koszty zbiórek celowych 268,67 tys. zł,

                    -     inne koszty związane z udzielaniem pomocy 30,55 tys. zł,

             -     działania informacyjno-promocyjne 548,18 tys. zł,

             -     szkolenia i organizację innych imprez dla dzieci i ich rodziców 231,61 tys. zł,

             -     działania na rzecz ośrodków zdrowia i innych organizacji działających na rzecz dzieci z wadą serca 309,75 tys. zł obejmujące:

                         -    zakup sprzętu i modernizacje oddziałów 280,12 tys. zł,

                          -    koszty działań informacyjnych i edukacyjnych 3,68 tys. zł,

                          -     inne koszty działań na rzecz ośrodków zdrowia 23,56 tys. zł,

             -     koszty działań na rzecz organizacji działających na rzecz dzieci z wadami serca 2,39 tys. zł,

             -     pozostałe koszty statutowe (materiały biurowe, podróże służbowe, szkolenia) 5,95 tys. zł,

 

             Koszty działań w ramach Funduszu "Marcin" w kwocie 36,05 tys. zł zostały przeznaczone na:

             -     stypendia 31,19 tys. zł,

             -     koszty zajęć edukacyjnych i sportowych 4,75 tys. zł.

             -     koszty statutowe o innym charakterze 0,11 tys. zł.

 

             Koszty działań w ramach Funduszu "Dominika" w kwocie 25,01 tys. zł zostały przeznaczone na:

             -     koszty zatrudnienia osoby do opieki i rehabilitacji dziecka chorego i upośledzonego 23,91 tys. zł,

             -     koszty usług bankowych i księgowych 1,1 tys. zł.

 

      Koszty ogólno-administracyjne działalności statutowej w kwocie 119,53 tys. zł obejmują:

    -     wynagrodzenia 29,25 tys. zł,

    -     koszty prowadzenia biura 21,6 tys. zł,

    -     artykuły biurowe i wyposażenie biura 7,02 tys. zł,

    -     koszty kurierów, poczty i telekomunikacji 2,68 tys. zł,

   -     usługi księgowe 55,93 tys. zł,

    -     usługi bankowe, prasowe, prawne 0,39 tys. zł,

    -     usługi pozostałe 2,66 tys. zł.

Koszty ogólno-administracyjne działalności statutowej w kwocie 119,53 tys. zł. stanowią 2,46 % całości poniesionych przez Fundację kosztów

      Koszty działalności gospodarczej w kwocie 9,9 tys. zł obejmują:

      -     koszt wytworzenia sprzedanych książek 1,56 tys. zł,

       -     koszty działalności gospodarczej innej niż książki 8 tys. zł.

      -     pozostałe koszty działalności gospodarczej, w tym ogólno-administracyjne 0,34 tys. zł.

 

Aktywa Fundacji

 Aktywa Fundacji na dzień 31.12.2014 wyniosły 5.975,31 tys. zł i obejmują:

 -     środki na rachunkach bankowych 5.791,19 tys. zł,

 -     należności 32,49 tys. zł,

 -     środki trwałe - niezamortyzowane - sprzęt medyczny 7,75 tys. zł.

 -     zapas książek w magazynie 4,26 tys. zł.

 -     zapas materiałów do działalności statutowej w magazynie 49,16 tys. zł.

 -     zaliczki na dostawy 90,46 tys. zł.

 

Pasywa Fundacji

 Pasywa Fundacji na dzień 31.12.2014 wyniosły 5.975,31 tys. zł i obejmują:

 -     kapitały 5.250,37 tys. zł,

 -     zysk netto roku obrotowego 542,93 tys. zł,

 -     zobowiązania 182,01 tys. zł.

 

Kapitały Fundacji

Kapitały Fundacji na dzień 31.12.2014 wyniosły 5.250,37 tys. zł , z czego:

 -     Fundusz statutowy ogólny 33,23 tys. zł,

 -     Fundusz Serce Dziecka 5.163,56 tys. zł, który zostały dodatkowo rozdzielone na:

       -     Fundusz Serce Dziecka 2.2606 tys. zł,

      -     zbiórki celowe na ośrodki leczące dzieci z wadą serca 212,04 tys. zł,

       -     zbiórki celowe na dzieci 2.312,68 tys. zł,

       -     działalność gospodarczą 32,84 tys. zł.

 -     Fundusz "Marcin" 39,52 tys. zł,

 -     Fundusz "Dominika" 14,06 tys. zł.

 

Wynik finansowy

 Wynik finansowy za 2014 r. wynosi 542,92 tys. zł , w tym:

 -     na działalności statutowej 527,26 tys. zł,

 -     na działalności gospodarczej 15,66 tys. zł.

 

Dodatni wynik finansowy za 2014 r. w kwocie 542,92 tys. zł przeznacza się na:

 -     zwiększenie Funduszu Serce Dziecka 122,53 tys. zł,

 -     zmniejszenie funduszy zbiórek celowych na ośrodki -55,82 tys. zł,

 -     zwiększenie funduszy zbiórek celowych na dzieci 466,42 tys. zł,

 -     zwiększenie funduszy pochodzących z działalności gospodarczej 15,66 tys. zł,

 -     zmniejszenie Funduszu "Marcin" -7,81 tys. zł,

 -     zwiększenie Funduszu "Dominika" 1,94 tys. zł.

Przychody z działalności gospodarczej w kwocie 25,56 tys. zł stanowią 0,48 % przychodów Fundacji z pozostałych źródeł.

Wynik na działalności gospodarczej w kwocie 15,66 tys. zł stanowi 2,97 % wyniku Fundacji na pozostałych działaniach.

Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji na rzecz dzieci
z wadami serca.

 

Zobowiązania Fundacji

Zobowiązania Fundacji na dzień 31.12.2014 wynosiły 182 tys. zł , z czego:

 -     zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostawy towarów i usług 42,32 tys. zł,

 -     zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ubezpieczeń 20,08 tys. zł,

 -     zobowiązania krótkoterminowe pozostałe 111,07 tys. zł,

 -     rezerwy 8,53 tys. zł.

 

Należności

 Należności na dzień 31.12.2014 wynosiły 32,5 tys. zł , w tym:

 -     należności długoterminowe z tytułu kaucji za lokal na biuro Fundacji 4,6 tys. zł,

 -     należności krótkoterminowe z tytułu sprzedaży książki 21,16 tys. zł,

 -     należności pozostałe 6,74 tys. zł,

Wartość niezamortyzowanych środków trwałych

 Wartość niezamortyzowanych środków trwałych - sprzęt medyczny - na dzień 31.12.2014 wyniosła 7,75 tys. zł.

 

Stan zapasów

Stan zapasów na dzień 31.12.2014 wynosił 143,88 tys. zł. , w tym:

 -     Wartość zapasów książki w ramach działalności gospodarczej na dzień 31.12.2014 wynosiła 4,26 tys. zł,

 -     Wartość zapasów książki i innych materiałów do działalności statutowej na dzień 31.12.2014 wynosiła  49,16 tys. zł,

 -     Zaliczki na dostawy na dzień 31.12.2014 wynosiły 90,46 tys. zł,

 

Na rachunkach bankowych

Na rachunkach bankowych w Banku Millennium i Banku DnB Nord na dzień 31.12.2014 Fundacja posiadała kwotę 5.791,19 tys. zł , z tego na lokatach bankowych było 5.5026 tys. zł.                 

Duża kwota środków na rachunkach na koniec roku wynika z faktu, że finalne rozliczenie środków z 1%, jest dokonywane na bazie zestawienia z Urzędu Skarbowego, które wpłynęło do Fundacji we wrześniu 2014r.

Na jego bazie środki są rozpisywane na zbiórki celowe i na realizację pozostałych celów statutowych Fundacji.

Do momentu rozliczenia nie mogą być wykorzystywane, gdyż nie jest znany cel ich przeznaczenia.

Środki zebrane na leczenie konkretnych dzieci są wydatkowane w miarę potrzeb i procesu leczenia.

Na sprawozdanie Fundacji składają się:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Z bazy OPP - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Z bazy OPP - Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r.

Z bazy OPP - Bilans

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Z bazy OPP - Rachunek Zysków i Strat

Roczne sprawozdanie merytoryczne  z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014r.

Z bazy OPP - Roczne sprawozdanie merytoryczneFacebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider