Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Klementyny

Darowizny prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
ul. Narbutta 27 lok.1, 02-536 Warszawa
{loadposition account-nr}
{loadposition account-nr-euro}
SWIFT BIGBPLPW
koniecznie z dopiskiem: {rav_pomoc|Klementyna Kowalska}
 
1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: {rav_pomoc|Klementyna Kowalska}
 
 

W związku z wyemitowanym programem w telewizji regionalnej, w którym rodzice Klementyny podali do publicznej wiadomości nieprawdziwe informacje dotyczące Fundacji Serce Dziecka, które naruszają dobra osobiste i wizerunek zarówno Fundacji jak i jej prezesa p. Beaty Kuleszy, której wypowiedź została zmanipulowana poprzez wycięcie kluczowych dla sensu wypowiedzi informacji, przedstawiamy wyjaśnienie Fundacji, z podaniem wszystkich danych dotyczących rozliczonych kosztów i wpływów. Równocześnie informujemy, że żądanie sprostowania zostało wysłane do redakcji telewizji, a informacja o nierzetelnym materiale telewizyjnym została wysłana do Rady Etyki Mediów, Fundacji PKO BP a także upubliczniona na Forum Fundacji.

Poniżej treść pisma skierowanego do rodziców Klementyny:

Szanowni Państwo

Aneta Cieluch-Jóźlik i Sebastian Kowalski

Fundacja działa zgodnie z zasadami przekazanymi Państwu w formie pisemnej ? tj. jest zgodnie z Umową i Regulaminem prowadzenia i rozliczania zbiórek celowych.

W dotychczasowej współpracy z Państwem dokładaliśmy wszelkich starań, aby pomóc Państwu zarówno w zakresie wsparcia psychologicznego jak i finansowego.

Z środków zgromadzonych na rzecz Klementyny Kowalskiej zostały rozliczone wszystkie koszty, na które zostały do nas przekazane prawidłowe dokumenty, stanowiące podstawę wypłaty na łączna kwotę: 10 079,39 w tym:

koszty wyżywienie                                           4 511,44

koszty dodatkowe -odzież                                 2 149,86

koszty lekarstwa                                              2 080,83

koszty dodatkowe - sprzęty                               532,88

tłumaczenie dokumentacji-usługi                        450,00

koszty środki pielęgnacyjne                                154,98

usługi medyczne krajowe                                  120,00

W związku z przedstawionym zaświadczeniem o diecie zbilansowanej, został rozliczony koszt zakupu sokowirówki i są rozliczane koszty zakupu żywności dla dziecka ? w łącznej kwocie ok. 5 tysięcy złotych.   

Koszty wyżywienia, w Państwa przypadku, są rozliczane, jako koszty związane z leczeniem dziecka, mimo, że standardowo koszty wyżywienia nie są finansowane w ramach kosztów podstawowych, na które jest prowadzona zbiórka. Standardowo koszty takie są traktowane, jako koszty dodatkowe, wymagające każdorazowej decyzji Komitetu Pomocy ? zgodnie z zapisami Regulaminu. W Państwa przypadku Komitet Pomocy ustalił, że do kwoty 200 zł tygodniowo koszty wyżywienia są rozliczane, a jeśli koszty te przekraczałyby kwotę 200 zł tygodniowo, to byłby wymagany wniosek na Komitet Pomocy, który podnosiłby tą kwotę. Taka procedura jest związana z procedurami kontrolnymi związanymi z uprawnieniami pracowników do udzielania i rozliczania kosztów udzielanych pomocy.         
Z kosztów przedstawianych przez Państwa na wyżywienie ta kwota nie została przekroczona - a zatem nie było potrzeby wnioskowania do Komitetu Pomocy o podniesienie kwoty kosztów wyżywienia, którą może rozliczyć pracownik bez dodatkowej konsultacji z Komitetem Pomocy.

Koszty leków i wizyt lekarskich ? są zawsze w 100% zwracane, po przedstawieniu faktur. W Państwa przypadku wszystkie faktury dotyczące leków i kosztów związanych z leczeniem zostały rozliczone w 100%.

Koszty turnusów rehabilitacyjnych są zawsze rozliczane dla dziecka i jednego opiekuna bez jakichkolwiek dodatkowych zaświadczeń lekarskich.  Jeżeli stan zdrowia dziecka wymaga opieki 2 opiekunów to wówczas Komitet Pomocy weryfikuje dokumentację, z której wynika konieczność opieki przez 2 opiekunów i wyraża zgodę na pokrycie wyższych kosztów. Koszty dojazdu na turnus rehabilitacyjny są również rozliczane na zasadach określonych w Regulaminie (bilety kolejowe/autobusowe, a w przypadku dojazdu samochodem kilometrówka).

W Państwa przypadku wątpliwości Komitetu pomocy budziły koszty ubranek zakupionych dla dziecka, bez uprzedniej zgody Komitetu Pomocy. Zgodnie z Regulaminem na koszty niezwiązane z leczeniem określone w Regulaminie, jako koszty dodatkowe jest ustalony limit roczny w wysokości 2 tys zł i koszty takie można rozliczyć wyłącznie, jeśli jest nadwyżka środków na zbiórce i po uzyskaniu akceptacji Komitetu Pomocy. Do takich kosztów kwalifikują się właśnie ubranka, sprzęty inne niż rehabilitacyjne i wyżywienie, o ile nie jest wymagana specjalna dieta. W Państwa przypadku Komitet Pomocy przesunął wyżywienie do kosztów podstawowych, na które nie ma żadnych limitów i są rozliczane do wysokości środków zgromadzonych na konkretne dziecko. Natomiast na inne koszty dodatkowe nie przysyłali Państwo wniosków i nie uzyskali zgody Komitetu, tylko od razu przysłali Państwo faktury do rozliczenia. Rozumiejąc potrzeby dziecka początkowo rozliczyliśmy Państwu wszystkie faktury na koszty dodatkowe i poinformowaliśmy, że kolejne koszty dodatkowe będą rozliczane po uprzednim przedłożeniu wniosku i uzyskaniu zgody Komitetu Pomocy, zgodnie z Regulaminem.

Odnośnie informacji o wpływach i wydatkach, co miesiąc otrzymujecie Państwo informacje o wpłatach, wypłatach i aktualnej kwocie dostępnych środków. W załączeniu przekazujemy dokładne zestawienie wszystkich wpłat i rozliczonych kosztów.

Odnośnie kwoty 5%, które są przekazywane z wpływów na zbiórkę na rzecz realizacji celów statutowych Fundacji, w znacznej mierze są finansowane pomoce dla dzieci, których rodzice nie są w stanie prowadzić zbiórki, lub którzy mają krótkoterminowe potrzeby związane z leczeniem i rehabilitacją dziecka. Są to na ogół osoby w gorszej sytuacji finansowej, niż prowadzący zbiórki, i samodzielnie nie są w stanie sobie poradzić. Środki przeznaczane na ten cel z 5% przekazywanych ze zbiórek, stanowią niewielki ułamek łącznej kwoty przeznaczanej przez Fundację na finansowanie pomocy dla dzieci, na które nie są prowadzone zbiórki i są wyrazem solidarności prowadzących zbiórki z innymi dziećmi z wadami serca.           
Obsługa zbiórek, a zwłaszcza rozliczeń przesyłanych faktur, jest dużym kosztem Fundacji ? na rzecz zbiórek pracują w przeliczeniu na pełne etaty 2 osoby, dodatkowo ponoszone są koszty obsługi księgowej, korespondencji, obsługi informatycznej i koszty bankowe. W sumie nawet gdyby całość 5% przekazywanych ze zbiórek był przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi zbiórek to wystarczyłoby na ok 40% tych kosztów.

W zakresie wpływów to znaczna część środków ? tj. 20 tys zł pochodzi z darowizny z Fundacji PKO BP, przekazanej Fundacji na podstawie umowy darowizny, w której jest określony cel ? leczenie dziecka. Kontaktowaliśmy się z Fundacją PKO BP i uzyskaliśmy potwierdzenie, ze środki były zbierane na przeszczep serca. Generalnie Fundacja PKO BP udziela wsparcia na procedury ratujące życie, a nie na bieżące potrzeby. W sytuacji, jeśli było by wiadome, że nie będzie przeszczepu, to wówczas ustalamy z Fundacją PKO BP zmianę przeznaczenia środków ? jednak bez zgody darczyńcy nie możemy zmieniać celu, na który darowizna została przeznaczona.

Pozostałe środki wpłynęły na konto właściwe dla zbiórki publicznej, w oparciu o otwarte apele rodziców o darowizny. W tym przypadku również Fundacja ma nałożone formalne ograniczenia rozdysponowania środków, bo powinny one być wydatkowane wyłącznie na cele określone w pozwoleniu na prowadzenie zbiórki publicznej, które wydaje MSW. W ramach tego pozwolenia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych określiło następujące cele, na które mogą być przeznaczone środki:

a)        pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji w krajowych i zagranicznych placówkach medycznych leczących dzieci z wadami serca,

b)        pokrycie kosztów noclegów i wyżywienia rodziców podczas hospitalizacji dziecka,

c)        pokrycia kosztów dojazdów z dzieckiem na leczenie szpitalne i konsultacje medyczne,

d)        zakup leków oraz środków pielęgnacyjnych,

e)        zakup sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego wraz z akcesoriami i odczynnikami dla oddziałów kardiologii, kardiochirurgii dziecięcej i gabinetów diagnostyki prenatalnej oraz z przeznaczeniem do rehabilitacji dziecka  w warunkach domowych,

Jak Państwo widzą, znaczna część rozliczonych Państwu kosztów wykracza poza zezwolenie, jednak rozumiejąc potrzeby dziecka dokonujemy rozliczenia wszystkich kosztów zgodnych z Regulaminem.

Chcielibyśmy również przypomnieć Państwu jak szybko i z jakim zaangażowaniem wspieraliśmy Państwa w okresie jak dowiedzieli się Państwo o chorobie córki. Ile czasu i zaangażowania poświęciła Państwu nasza Pani psycholog i pracownicy Fundacji. W okresie po otwarciu zbiórki wszystkie Państwa rachunki były rozliczane a zgłaszane potrzeby zaspokajane.

Jedynym ograniczeniem, o którym Państwa informowaliśmy były faktury przekazane w 2014 r. a dotyczące roku 2013, co do których wielokrotnie wcześniej informowaliśmy, że musza być dostarczone najpóźniej do 15 stycznia a po tym terminie nie będą rozliczane oraz koszty dodatkowe, w szczególności wydatkowanie ponad 2 tys złotych w krótkim okresie na odzież ? w tym zakresie zostali Państwo poinformowani, że kolejne tego typu koszty dodatkowe, nie związane z leczeniem dziecka, będą rozliczane wyłącznie do kwoty ustalonego w Regulaminie limitu dla kosztów dodatkowych po uprzednim złożeniu wniosku i po uzyskaniu zgody Komitetu Pomocy, który czuwa nad zgodnością rozliczanych kosztów z celami statutowymi Fundacji oraz zgodnością rozdysponowania środków z Ustawami o Pożytku Publicznym, o Pomocy Społecznej oraz o Zbiórkach Publicznych.

 Z poważaniem

 Beata Kulesza, Prezes Fundacji                                                            Katarzyna Parafianowicz, Wiceprezes Fundacji

 

WYKAZ WYPŁAT I WPŁAT NA RZECZ ZC 6516 ? Klementyna Kowalska według stanu na 22 sierpnia 2014r.

Wypłaty na rzecz ZC 6516 ? Klementyna Kowalska

Data transakcji

Opis

Obciążenie

2013-12-27

ZC-6516-KLEKOW zwrot środków rachu nków nr _1 w ramach rozliczenia zbi órki celowej

-1 704,03

2014-02-27

ZC-6516-KOWKLE Rozliczenie rachunk ów Nr 2 w ramach zbiorki celowej ZC -6516-KOWKLE (Kowalska Klementyna ( Aneta Celuch)

-771,20

2014-02-27

ZC-6516-KOWKLE Rozliczenie rachunkó w Nr 1w ramach zbiorki celowej (Ko walska Klementyna (Aneta Celuch)

-653,25

2014-03-05

Rozliczenie rachunków Nr 3_w ramac h zbiorki celowej ZC-6516-KOWKLE (K owalska Klementyna (Aneta Celuch)

-1 142,03

2014-03-28

Rozliczenie rachunków Nr 4 w ramac h zbiorki celowej ZC-6516-KOWKLE (K owalska Klementyna (Aneta Celuch)

-1 317,35

2014-05-22

ZC-6516-KOWKLE Rozliczenie rachunk ów Nr _w ramach zbiorki celowej ZC- 6516-KOWKLE (Kowalska Klementyna (A neta Celuch)

-2 889,53

2014-07-30

ZC-6516-KOWKLE Rozliczenie rachunkó w Nr 6 w ramach zbiorki celowej ZC- Klementyna Kowalska

-1 602,00

 

 RAZEM

-10 079,39

Koszty rozliczone w ramach ZC 6516 ? Klementyna Kowalska

rozl.dnia

Numer faktury

Tytuł

PLN

 

 

Razem wszystkie koszty

10 079,39

 

 

Razem pomoce o innym charakterze-usługi

450,00

2013-12-22

1029/2013

pomoce o innym charakterze-usługi

450,00

 

 

Razem koszty dodatkowe -odzież

2 149,86

2013-12-22

2013/SCE/24951

koszty dodatkowe -odzież

67,94

2013-12-22

2013/SCE/24952

koszty dodatkowe -odzież

93,44

2013-12-22

518/427

koszty dodatkowe -odzież

110,19

2014-02-25

02/2014

koszty dodatkowe - odzież

271,00

2014-02-25

03/2014

koszty dodatkowe - odzież

89,00

2014-02-25

FV/2014/1445/45/1445

koszty dodatkowe - odzież

19,98

2014-02-25

FV/2014/1445/23/1445

koszty dodatkowe - odzież

34,96

2014-02-25

000228/03/9062/2014

koszty dodatkowe - odzież

374,20

2014-05-20

19/14

koszty dodatkowe - odzież

125,00

2014-05-20

12/14

koszty dodatkowe - odzież

132,00

2014-05-20

2014/1445/149

koszty dodatkowe - odzież

148,15

2014-05-20

2014/1445/124

koszty dodatkowe - odzież

46,00

2014-05-20

518/97

koszty dodatkowe - odzież

428,07

2014-05-20

518/99

koszty dodatkowe - odzież

209,93

 

 

Razem koszty dodatkowe - sprzęty

532,88

2014-02-25

FS-PE/00000577/2014

koszty dodatkowe - sokowirówka

329,99

2014-02-25

14021600080039897

koszty dodatkowe -akcesoria dziecięce

22,90

2014-03-26

FS-PE/00000703/03/2014

sprzęt pozostały do przekazania

179,99

2014-03-26

08/2014

koszty dodatkowe - kubek

79,40

 

 

Razem wszystkie koszty lekarstwa

2 080,83

2013-12-22

6171/2013/POLI

lekarstwa

133,09

2013-12-22

1088/2013

lekarstwa

8,30

2013-12-22

438/2013

lekarstwa

60,90

2013-12-22

6553/2013/POLI

lekarstwa

22,66

2013-12-22

6478/2013/POLI

lekarstwa

17,41

2013-12-22

6486/2013/POLI

lekarstwa

25,86

2014-02-25

393/2014/POLI

lekarstwa

176,77

2014-02-25

F/37/14/1

lekarstwa

8,40

2014-02-25

F/43/14/1

lekarstwa

142,80

2014-02-25

295/2014/POLI

lekarstwa

42,76

2014-02-25

522/2014/POLI

lekarstwa

24,43

2014-02-25

F/187/14/1

lekarstwa

123,69

2014-02-25

F/174/14/1

lekarstwa

134,40

2014-03-26

F/68/14/2

lekarstwa

58,40

2014-03-26

F/50/14/2

lekarstwa

24,90

2014-05-20

528/2014

lekarstwa

116,48

2014-05-20

447/2014

lekarstwa

67,20

2014-05-20

436/2014

lekarstwa

99,40

2014-05-20

387/2014

lekarstwa

58,80

2014-05-20

989/2014

lekarstwa

37,17

2014-05-20

49/14/2

lekarstwa

68,90

2014-05-20

1532/2014

lekarstwa

37,83

2014-05-20

1481/2014

lekarstwa

4,68

2014-05-20

1624/2014

lekarstwa

58,44

2014-05-20

744/2014

lekarstwa

49,90

2014-05-20

54/2014

lekarstwa

26,90

2014-05-20

55/2014

lekarstwa

26,90

2014-05-20

314/2014

lekarstwa

92,40

2014-05-20

19/14/2

lekarstwa

44,68

2014-05-20

2258/14

lekarstwa

16,51

2014-07-28

589/2014

lekarstwa

126,00

2014-07-28

810/2014

lekarstwa

8,40

2014-07-28

801/2014

lekarstwa

84,00

2014-07-28

813/2014

lekarstwa

16,80

2014-07-28

2790/2014

lekarstwa

34,67

 

 

Razem usługi medyczne krajowe

120,00

2014-03-26

19/2014

usługi medyczne krajowe

120,00

 

 

Razem wszystkie koszty środki pielęgnacyjne

154,98

2014-02-25

1116F00090/02/14

środki pielęgnacyjne

66,98

2014-03-26

FP 1288000140312-001694

środki pielęgnacyjne

88,00

 

 

Razem wszystkie koszty wyżywienie

4 511,44

2013-12-22

1116F02457/11/13

wyżywienie

15,00

2013-12-22

638/261/2013

wyżywienie

185,15

2013-12-22

619/261/2013

wyżywienie

41,21

2013-12-22

671/261/2013

wyżywienie

143,53

2013-12-22

1116F02492/12/13

wyżywienie

43,99

2013-12-22

1116F2406/11/13

wyżywienie

167,51

2013-12-22

705/261/2013

wyżywienie

117,85

2014-02-25

1116F00218/02/14

wyżywienie

40,47

2014-02-25

1116F00225/02/14

wyżywienie

79,98

2014-02-25

67/0261/2014

wyżywienie

79,64

2014-02-25

35/0261/2014

wyżywienie

125,16

2014-02-25

68/0261/2014

wyżywienie

113,56

2014-02-25

1116F00179/01/14

wyżywienie

22,34

2014-02-25

1116F00177/01/14

wyżywienie

49,99

2014-02-25

1116F00172/01/14

wyżywienie

75,98

2014-02-25

1116F00082/01/14

wyżywienie

117,10

2014-03-26

118/0261/2014

wyżywienie

70,48

2014-03-26

152/0261/2014

wyżywienie

140,17

2014-03-26

170/0261/2014

wyżywienie

89,32

2014-03-26

171/0261/2014

wyżywienie

253,93

2014-03-26

100/0261/2014

wyżywienie

58,30

2014-03-26

116F00327/02/14

wyżywienie

104,47

2014-03-26

1116F00352/03/14

wyżywienie

49,99

2014-05-20

623/04/14

wyżywienie

162,40

2014-05-20

710/04/14

wyżywienie

47,99

2014-05-20

149/0261/14

wyżywienie

168,90

2014-05-20

207/0261/14

wyżywienie

137,74

2014-05-20

250/0261/14

wyżywienie

155,44

2014-05-20

294/0261/14

wyżywienie

104,91

2014-05-20

309/0261/14

wyżywienie

216,81

2014-07-28

454/2014

wyżywienie

153,04

2014-07-28

420/2014

wyżywienie

204,86

2014-07-28

419/2014

wyżywienie

125,53

2014-07-28

327/2014

wyżywienie

255,87

2014-07-28

470/2014

wyżywienie

42,62

2014-07-28

500/2014

wyżywienie

57,11

2014-07-28

513026

wyżywienie

110,40

2014-07-28

878/05/2014

wyżywienie

102,94

2014-07-28

1059/2014

wyżywienie

91,30

2014-07-28

594/06/14

wyżywienie

158,47

2014-07-28

468792

wyżywienie

29,99

 

Wpłaty na ZC 6516 ? Klementyna Kowalska

 

Uznanie

RAZEM

54 921,99

 

 

Możesz skorzystać z numeru konta:
PLN: 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
EUR: PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272
Z dopiskiem ZC 6516 Klementyna Kowalska

Program e-pity by e-file.
Program dedykowany Fundacji Serce Dziecka ze wskazaniem celu szczegółowego dotyczącego konkretnego Podopiecznego, nie umożliwia dokonania swobodnego wyboru i przekazania 1,5% podatku innej organizacji pożytku publicznego/innemu Podopiecznemu Fundacji.

Do góry