Zaproszenie od udziału w konkursie

Zaproszenie od udziału w konkursie

Cele konkursu:
1. Poszerzanie wiedzy uczniów na temat chorób serca oraz zachowań sprzyjających utrzymaniu serca w zdrowiu i dobrej kondycji. 
2. Budzenie radości i zadowolenia podczas  izolacji szpitalnej poprzez stwarzanie sytuacji do osiągania sukcesów. 
3. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności manualnych uczniów poprzez estetyczne łączenie różnorodnych materiałów zdobniczych.


Regulamin konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół szpitalnych i sanatoryjnych z terenu całej Polski oraz podopiecznych Fundacji Serce Dziecka.
2. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu płaskiej pracy plastycznej, w formacie A4 lub A3, dowolną techniką  z wykorzystaniem różnorodnych  materiałów zdobniczych.
3. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
•    dzieci przedszkolne,
•    uczniowie klas I - III SP,
•    uczniowie klas IV - VI SP,
•    uczniowie klas VII – VIII SP oraz uczniowie klas ponadpodstawowych.
4. Każda praca powinna zawierać następujące dane (imię, nazwisko, wiek -klasę ucznia, nazwę i adres szkoły lub informację ,że jest to podopieczny Fundacji, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, numer telefonu kontaktowego, zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych przez ZS nr 33).
5. Czas  trwania konkursu od  27.09.2021 – 15.10.2021 r.
6. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody i dyplomy. 
7. Prace należy dostarczyć do sekretariatu ZS nr 33w Bydgoszczy na adres (85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej 4) do dnia 15.10.2021 r. 
8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 21.10.2021r., a lista laureatów będzie zamieszczona na stronie internetowej szkoły www.zs33.bydgoszcz.pl
9. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów. O sposobie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub nagrody zostaną wysłane pocztą. 

Życzymy powodzenia!
Organizatorzy: M. Sakowska, B. Deptuła, B. Kocoń, M. Górska

 

Ważne!

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić zgodę na udział w konkursie. Zgodę w formacie .docx należy pobrać stąd.


Do góry