Darowizna na Fundację lub na rzecz Podopiecznego – dlaczego warto pomagać?

Darowizna na Fundację lub na rzecz Podopiecznego – dlaczego warto pomagać?

Fundacja Serce Dziecka nie mogłaby nieść pomocy dzieciom z wadami serca, gdyby nie wsparcie ze strony Darczyńców. Działalność Fundacji jest finansowana z dobrowolnych wpłat osób prywatnych i firm. Od 2004 roku prowadzi działania na rzecz pożytku publicznego, realizując misję m.in. w następujących obszarach:
•    działania na rzecz dzieci i dorosłych z wadami i chorobami serca oraz ich rodzin; w tym osób z niepełnosprawnościami;
•    pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz edukacja/psychoedukacja zmierzająca do wyrównywania szans tych rodzin i osób;
•    ochrona i promocja zdrowia, a także współpraca i wsparcie dla podmiotów realizujących działalność leczniczą – Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii w całej Polsce;
•    szerzenie wiedzy o wadach serca, ich wykrywaniu i leczeniu, edukacja społeczna w zakresie profilaktyki chorób serca.

Dlaczego Podopieczni potrzebują Twojej pomocy?
Wpłacając darowiznę bezpośrednio na rzecz Podopiecznego Fundacji, pomagasz konkretnemu dziecku lub osobie dorosłej z wadą serca.
Każdego dnia w Polsce rodzi się 10 dzieci z wrodzoną wadą serca (WWS). Nie każdą wadę serca można wyleczyć. Oprócz samej wady serca u wielu pacjentów kardiologicznych występują choroby współistniejące. Koszty związane z leczeniem i rehabilitacją są bardzo duże. Dzięki Twojej pomocy nasi Podopieczni mogą żyć godnie i pięknie.

Każda złotówka ma realne przełożenie na nasze działania.
•    97% budżetu Fundacja przeznacza bezpośrednio na leczenie dzieci i wyposażenie polskich szpitali w sprzęt ratujący życie pacjentów,
•    3% to koszty administracyjne, związane z bieżącą obsługą Podopiecznych i naszych projektów.

Jesteśmy transparentni. Wszystkie sprawozdania finansowe i merytoryczne znajdziesz tutaj >>
Fundacja Serce Dziecka posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) od 2007 roku, tym samym możesz wesprzeć nasze projekty pomocowe, przekazując również odpis z 1,5% podatku.

Oprócz daru życia i zdrowia, za który dzieci Ci dziękują, przekazując darowiznę, uzyskujesz ulgi podatkowe.

Czy darowiznę na Fundację można odliczyć od podatku?
Tak, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (USTAWA PIT: art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a Ustawy) oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, darowiznę na rzecz zarejestrowanych organizacji pożytku publicznego (jaką jest nasza Fundacja) możesz odliczyć od dochodu.

Jak przekazać darowiznę, aby uzyskać ulgę podatkową?
Darowizna finansowa musi być udokumentowana potwierdzeniem wpłaty na konto bankowe Fundacji, w przypadku rzeczy lub usług* konieczny jest dokument potwierdzający darowiznę oraz wydatki związane z przekazaną darowizną.
*Jeżeli przedmiotem darowizny są towary lub usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Przy określaniu wartości tych darowizn stosuje się odpowiednio art. 19 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
UWAGA: Odliczeniu podlega tylko darowizna w formie bezgotówkowej. Nie uzyskasz ulgi podatkowej od darowizny przekazanej w gotówce.

Dla kogo obowiązuje ulga?
Ulga przysługuje Tobie, jeżeli uzyskujesz dochody opodatkowane według skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany).

Ile wynosi ulga podatkowa dla osób fizycznych?
Aż do 6%! Od dochodu od osób fizycznych można odliczyć kwotę faktycznie dokonanej darowizny, aż do 6% Twojego dochodu. Odliczenia darowizn na cele pożytku publicznego nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik zaliczył wartość darowizny w koszty uzyskania przychodu.
UWAGA: Kwoty, której nie odliczyłeś w zeznaniu podatkowym, ponieważ nie miałeś wystarczających dochodów (przychodów),nie możesz odliczyć w kolejnych latach.

Jak rozliczyć darowiznę na Fundację? Jak rozliczyć darowiznę na rzecz Podopiecznego Fundacji?
Możesz odliczyć maksymalnie do 6% uzyskanego przez Ciebie dochodu w danym roku podatkowym. Przykład: jeśli Twój dochód roczny wynosi 45000 zł to możesz maksymalnie odliczyć 2700 zł.

Jak udokumentować darowiznę na Fundację? Jak udokumentować darowiznę na rzecz Podopiecznego Fundacji?
Zachowaj dowód wpłaty na konto bankowe Fundacji. Z dowodu wpłaty powinno jasno wynikać, kto, komu, ile i kiedy wpłacał. Korzystając z ulgi z tytułu darowizn, musisz wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane obdarowanego (zwłaszcza jego nazwę i adres.

Jakie korzyści daje firmie darowizna na Fundację?
Aż do 10% odliczenia dla firm posiadających osobowość prawną! Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczącą możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego, firma może odliczyć darowizny na te same organizacje co osoby fizyczne. Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu firmy.
UWAGA: Należy pamiętać, że osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą rozliczają się jak osoby fizyczne.


Jeśli chcesz pomóc dzieciom z wadami serca poprzez przekazanie darowizny na konto bankowe:
PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Tytułem: Darowizna dla Fundacji Serce Dziecka

 


Do góry